Strategidokument

Innhold

Strategidokumentet er budsjett og økonomiplan for kommunen.

Kommunedirektørens forslag 2025-2028

Forslaget legges ut høsten 2024

Kunnskapsgrunnlag

Kommunestyrets vedtak 2024-2027

Kommunedirektørens forslag 2024-2027

Spørsmål og svar 

Budsjettforslag fra partiene

Her finner du innspillene

Spørsmål og svar

Andre dokumenter

Statusrapport Larvik. Internasjonal kartlegging av FNs bærekraftsmål, med hovedvekt på bærekraftsmål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Rapporten er laget av BDO og inneholder også noe materiale om andre inntektsmuligheter og en kort analyse av tjenesteproduksjonen på noen utvalgte områder.

Ståstedsanalysen er et oppslagsverk for både administrasjonen og politikerne. Det er et omfattende dokument, men er ikke ment å leses fra begynnelse til slutt.

Spørsmål og svar

Presentasjoner

Analyser

- Lovpålagte tjenester og ikke-lovpålagte tjenester

Ved behandlingen av Rammesak 2022-2025 ble det i punkt 11 vedtatt at  "Kommunedirektøren fremlegger i forbindelse med behandling av Strategidokumentet en oversikt over alle ikke lovpålagte oppgaver som i dag finansieres av kommunen."

Kommunedirektøren har innhentet oversikter over tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og delt oversikten i velferdstjenester som produseres av kommunene og oppgaver som kommunene gjør i kraft av at de er myndighet. Dette er altså oversikter over oppgaver som kommunen skal gjøre. Listene vil bli fordelt på de ulike områdene i kommunen og supplert med de oppgavene som gjøres i tillegg.

Et komplett svar på kommunestyrets bestilling vil dermed foreligge så snart som mulig og bli lagt ut på kommunens hjemmesider.

Til toppen