Søk barnehageplass innen 1. mars

Innhold

Hovedopptak er 1. mars hvert år. Frister og fremgangsmåte for kommunale og private barnehager finner du her.

Søknadsfrist

Hvis det er ledig plasser, kan du også søke barnehageplass etter hovedopptaket 1. mars.

Har du spørsmål om plass, kan du ringe barnehagen med første prioritet.

Målgruppe

 • Barn født før 1. september 2023 har rett til barnehageplass fra august 2024
 • Barn født i september, oktober og november 2023 har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år
 • Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere
 • Barn født i desember 2023 har rett til barnehageplass førstkommende august etter at barnet har fylt ett år
 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 • Alle i målgruppen må søke om plass innen 1. mars.
 • Søkere etter 1. mars er ikke garantert plass

(Barnehageloven § 16)

Slik søker du

Søknad om barnehageplass gjøres via foresattportalen. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. 

 • Du må sende en søknad pr barn.
 • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
 • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
 • Søknaden er aktiv helt til du får tildelt en plass.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Ønsker du å endre søknaden, kan du bruke samme digitale portal som for søknad om barnehageplass. Dette erstatter tidligere søknad. Her kan du også slette søknaden.

Søk om barnehageplass

Slik svarer du

Tilbudsbrevet om tildelt barnehageplass blir sendt ut digitalt via Digipost og/eller på e-post. Det presiseres at oppstartsdato kan bli endret etter avtale med barnehagen. Når du har mottatt tilbudsbrevet digitalt, skal du svare via foresattportalen.

 1. Logg deg inn i foresattportalen. Der får du opp Søknadsstatus: Venter på svar.
 2. Trykk på Venter på svar. Du vil få opp alternativene Svar og Tilbudsbrev.
 3. Trykk på Svar. Du får opp alternativene Jeg aksepterer plassen og Jeg avslår plassen. Velg den som passer for deg.
 4. Huk av at du har lest og godtatt reglene for barnehager i Larvik kommune.
Her svarer du - foresattportalen

Prioriterte opptakskriterier for kommunale barnehager

Prioritet 1: Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 18.

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Barnehageloven § 18
  • Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre institusjoner med fagkompetanse må foreligge.
 • Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
  • Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak.

Prioritet 2: Søsken av barn i barnehagen det søkes til.

Prioritet 3: Barn i familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante dersom foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge.

Prioritet 4: Minoritetsspråklige barn som er bosatt i Larvik og barn i familier som bosettes i Larvik gjennom introduksjonsordningen.

Prioritet 5: Øvrige barn på venteliste etter fødselsdato (eldre barn foran yngre).

Vedtekter

Private barnehager har egne vedtekter og opptakskriterier, se barnehagens nettside.

Brukerveiledning for hjelpere

Her finner du en detaljert veiledning for hjelp med søknad om barnehageplass, besvare tilbudet om plass, rett til redusert betaling og mer.

Informasjon på arabisk

معلومات باللغة العربية

Informasjon på polsk

Ubieganie się o  miejsce w przedszkolu

Til toppen