Leie av skolelokaler

Innhold

Lokaler som kan leies er hele skoler, klasserom, gymsal, oppholdsrom, Farris Naturskole, barnehage, svømmehall mm.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

Innenbys: Lag/foreninger i Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 
Jf. verbalforslag 8 i strategidokument 2018-2021: Når lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur- og idrettsbudsjettet, arrangerer gratis aktiviteter for barn og ungdommer, betales kun halv pris på leie av gymsaler/haller og svømmehaller.

Utenbys: Lag/foreninger utenfor Larvik som ikke er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. Privatpersoner, kommersielle leietakere/private bedrifter (også innenfor kunst og kultur), statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater.

Søk om leie av skolebygg

Skolerom

* Pris gjelder pr time.

Sted Innenbys Utenbys
Bruk av klasserom, ikke arrangement  Gratis  174
Leie av gymnastikksal eller aula 51  200 
Leie av svømmehall (basseng) 113  200
Leie av agora (Ra) med scene 169 487
Leie av agora (Ra) med scene + lys 241 641

Lardal barne- og ungomsskole

Sted Pris makspris
Klasserom pr kveld   174 609
Dobbeltrom u-skole og mediatek b-skole pr kveld 253  
Leie skolekjøkken u-skole pr kveld 288  
Gymsal med garderober pr time 200  700


Barneskolen med mediatek og SFO lokaler.
Ungdomsskolen med skolekjøkken og samfunnsavdeling, uten svømmehall.
Rektor vurderer hvilke rom som må være avstengt.

Tidsrom Pris
Fra lørdag til søndag pr. døgn  2926
Fra fredag til søndag (2 døgn) 4361
Øvrige døgn pr døgn 2293

Farris Naturskole

* Pris gjelder pr gang.

Sted Innenbys Utenbys
Uteplass med tilgang til WC 461 461
Lavo med tilgang til WC 800 800

Overnatting, helg

* Pris gjelder pr. helg (fredag kl 16.00 – søndag kl 20.00), for henholdsvis gymsal, klasserom/barnehage eller skole.

Sted Innenbys Utenbys
Gymnastikksal 743 743
Klasserom/oppholdsrom
barnehage
267 267
Skole
inkl. fellesareal, toaletter,
våtrom
415 415

Ukedag

* Pris gjelder pr ukedag, for henholdsvis gymsal, klasserom/barnehage eller skole.

Sted Innenbys Utenbys
Gymnastikksal 374 374
Klasserom/oppholdsrom
barnehage
138 138
Skole 
inkl. fellesareal, toaletter,
våtrom
415 415

 Leietakers ansvar

 • Ha en ansvarlig kontaktperson som kan kontaktes i utleieperioden.
 • I god tid før utleie/utlån, senest to dager i forveien, skal ansvarlig kontaktperson og utleier ha en gjennomgang av bygg/rom, brannrutiner, nødutganger, låserutiner/alarm og annen sentral informasjon beskrevet i denne kontrakten.
 • Sørge for at alle voksne som skal være tilstede får informasjonen om brannrutinene og andre viktige forhold knyttet til ansvar og sikkerhet beskrevet i denne kontrakten.
 • Har ansvar for ro og orden og at uvedkommende ikke kommer inn.
 • Skolebygningen skal forlates senest kl.22.30, og før den forlates skal det kontrolleres at alle dører som fører ut er låst, alle vinduer er lukket, alle kokeplater og maskiner er slått av og alle lys slukket.
 • Det er ikke tillatt å røyke/snuse eller bruke alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens lokaler.
 • Det er ikke anledning til å bruke andre rom enn de som er spesifisert til utleie, og rommene skal ikke brukes til annet enn de aktiviteter det er gitt tillatelse til.
 • Kaster all søppel sortert i mat-, papir- og restavfall før de forlater området.
 • Har ansvar for lokalenes inventar og utstyr. Ved ankomst tas det bilder av det enkelte rom, slik at utstyr settes tilbake på rett plass.
 • Erstatningsansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade som evt. påføres bygning, inventar og utstyr. Leietaker vil bli fakturert etter faktiske kostnader.
 • Utlånte nøkler skal leveres tilbake snarest etter utleien.

Overnatting

Ved overnatting gjelder også følgende

 • Melding til brannvesenet fylles ut min 5 virkedager før leien finner sted. Kopi av skjemaet oppbevares på skolen.
 • Leietaker mottar en liste fra utleier med oversikt over hvilke rom som er aktuelle å leie + antall på hvert rom.
 • På hvert rom som er i bruk til overnatting skal det være minimum en ansvarlig myndig person.
 • Ved overnatting skal det være ro mellom kl. 23.00 – 06.00.
 • Krav til våkne brannvakter er definert i hver enkelt skoles brannperm.
Melding til brannvesenet om overnatting
Til toppen