Sykehjemsplass

Innhold

Larvik kommune har ti sykehjem. Vi har også plasser ved Sjømannshjemmet, se oversikt lenger ned. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsopphold.

Du kan få opphold ved sykehjem dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne.

Om tjenesten

 • Du får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta dine grunnleggende behov.
 • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. Ved døgnopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.
 • I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.
 • Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du er selv med å bestemme hvordan tjenesten utføres i det daglige. Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter en faglig vurdering.
 • Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.
 • Du får innsyn i saken etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Det finnes ordninger for skyss og tannbehandling, og du kan ha rett på dette. Kontakt avdelingsleder for nærmere informasjon.

Våre forventninger

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du sørger for transport til og fra opphold i institusjon, eventuelt i samarbeid med fastlegen din.
 • Du sørger for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet, og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.
 • Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

 • Monica Hammari Leder
Til toppen