Strategidokument

Innhold

Strategidokumentet er budsjett og økonomiplan for kommunen.

Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Kommunedirektørens forslag 2023–2026 - kommer i oktober

Ståstedsanalysen er et oppslagsverk for både administrasjonen og politikerne. Det er et omfattende dokument, men er ikke ment å leses fra begynnelse til slutt.

- Spørsmål og svar

- Presentasjoner

- Analyser

- Lovpålagte tjenester og ikke-lovpålagte tjenester

Ved behandlingen av Rammesak 2022-2025 ble det i punkt 11 vedtatt at  "Kommunedirektøren fremlegger i forbindelse med behandling av Strategidokumentet en oversikt over alle ikke lovpålagte oppgaver som i dag finansieres av kommunen."

Kommunedirektøren har innhentet oversikter over tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og delt oversikten i velferdstjenester som produseres av kommunene og oppgaver som kommunene gjør i kraft av at de er myndighet. Dette er altså oversikter over oppgaver som kommunen skal gjøre. Listene vil bli fordelt på de ulike områdene i kommunen og supplert med de oppgavene som gjøres i tillegg.

Et komplett svar på kommunestyrets bestilling vil dermed foreligge så snart som mulig og bli lagt ut på kommunens hjemmesider.

Til toppen