Sluttbehandling av kommunedelplan Intercity - følg formannskapet live fra klokken 17.00

Innhold

Rådmannen har sendt ut sitt saksfremlegg til politisk behandling. Formannskapet behandler saken 14. august og kommunestyret 21. august. Følg behandlingen live fra klokken 17.00.

Følg formannskapet live 14. august kl.17.00

Rådmannen innstiller på følgende korridoralternativer:

  • Kongegatakorridoren på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen og stasjonsalternativ Kongegata høy

  • Verningenkorridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen.
Saksfremlegg - Sluttbehandling av kommunedelplan for ny Intercity-trasé Presentasjon av kommunedelplan Intercity m/kart

Rådmannens kommentarer
(utdrag fra saksfremleggets kapittel "rådmannens avsluttende kommentar")

Det har vært rådmannens ambisjon å framskaffe et best mulig faglig fundament for beslutningen og en bredest mulig medvirkningsprosess som gjenspeiler sakens alvor og dimensjoner. Det er grunn til å berømme Larviks innbyggere for deres verdifulle bidrag og engasjement. Etter rådmannens syn er det betydningsfullt for lokaldemokratiet og gir saken god legitimitet når kommunens innbyggere har engasjert seg og kommunen selv har et eierskap til beslutningen.

For rådmannen har den viktigste avveiingen handlet om valg av trasé og stasjonsplassering i Larvik by. Når rådmannen innstiller på Kongegatakorridoren er det begrunnet i at rådmannen mener at det er den løsningen som best tar vare på Larviks identitet og unike kvaliteter og utløser det største byutviklingspotensialet.

Indre havn-korridoren er etter rådmannens oppfatning en løsning som gir mindre konsekvenser og større forutsigbarhet i gjennomføringsfasen, men som utløser et mindre byutviklingspotensial og der selve kvaliteten i jernbanestasjonen vil bli definerende for byens ansikt utad.

Rådmannen forstår at en løsmassetunnel som skal gjennomføres i åpne byggegroper gjennom hjertet av Larvik bysentrum er en betydelig utfordring som har store ringvirkninger både i båndleggingsfasen (FØR), gjennomføringsfasen (UNDER) og byreparasjonsfasen (ETTER). For rådmannen er det derfor svært viktig i det videre arbeidet at denne ekstraordinære utfordringen er en problemstilling som både tiltakshaver og andre kan bidra til å håndtere gjennom et forpliktende samarbeid. Målet må være å sikre at det blir minst mulig negative konsekvenser og best mulige framtidsutsikter for Larviksamfunnet.

For traséen gjennom Tjølling har alternativene vært mer likestilt, og valg av innstilling derfor ikke like åpenbar. Den faglige uenigheten mellom Bane NOR som kunnskapsmiljø på utbygging og drift av jernbane og Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har gjort at flere spørsmål rundt bl.a. sikkerhetssoner og andre avbøtende tiltak ikke er avklart på kommunedelplannivået men må trekkes med i neste planfase dersom Stålakerkorridoren velges. Dette sammen med sumbetraktningen rundt belastningen kombinasjonen av Kongegata høy og Stålakerkorridoren vil ha for næringslivet, har gjort at rådmannen har valgt å innstille på Verningenkorridoren. Rådmannen forstår at dette vil gi noen negative konsekvenser, men mener at avbøtende tiltak vil kunne bidra til å redusere disse til et akseptabelt nivå.

Vedlegg til saken

Rapporter som inngår i planforslaget

Tidligere vedtak fra kommunestyret

Kommunestyrets vedtak ved 1.gangs behandling av kommunedelplanen

Til toppen