Personvernerklæring

Innhold

Denne personvernerklæringen beskriver overordnet hvordan Larvik kommune behandler personopplysninger.

Erklæringen kommer til anvendelse når kommunen mottar eller samler inn personopplysninger. Det skjer når vi utøver de plikter vi er pålagt av staten, når vi leverer kommunale tjenester og når du som innbygger søker om kommunale tjenester.

Erklæringen omfatter alle personopplysninger vi innhenter eller behandler. 

Behandling av personopplysninger vurderes opp mot krav til konfidensialitet (opplysningene er bare tilgjengelig for de som skal ha tilgang), integritet (opplysningene er korrekte, gyldige og fullstendige) og tilgjengelighet (opplysningene er tilgjengelig innenfor de krav som er satt).

Overføring til utlandet

Hvis kommunen bruker leverandører som lagrer data i sky kan dine personopplysninger bli overført til, lagret og/eller behandlet utenfor Norge. For leverandører innenfor EU/EØS gjelder det samme lovverk for behandling av personopplysninger som det vårt norske lovverk er basert på. For leverandører utenfor EU/EØS området avtales det særlige krav til sikkerhet rundt behandlingen.

Formål

Vi må alltid ha et formål for å behandle personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysninger fremgår hovedsakelig av norsk lov. For eksempel skal kommunen levere helsetjenester, undervisning, barnehagetilbud og infrastruktur som vei og vannforsyning.

Rettslig grunnlag

Vi må alltid ha et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Det vanligste grunnlaget vårt er norsk lov. Det vil si at lovgivningen pålegger kommunen å yte offentlige tjenester. Vi samler da inn personopplysninger om de som skal motta tjenesten for å tilpasse tjenesten til behov/formål.

Hvis vi ikke har hjemmel i lov kan vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger. Da beskriver vi tydelig hva som er formålet med behandlingen. Et samykke kan når som helst trekkes tilbake.

Utlevering av personopplysninger

Noen ganger må vi dele personopplysninger med andre.

Det skjer

  • hvis opplysningene er nødvendige for at underleverandører skal levere tjenester som faller inn under formålet med behandlingen
  • hvis vi er forpliktet til å utlevere personopplysninger om deg i henhold til norsk regelverk

Sikkerhet og oppbevaring

Larvik kommune vil til enhver tid sørge for nødvendige tekniske og organisatoriske systemer for å beskytte dine data mot tap, misbruk, uautorisert innsyn eller endring.

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger vil de bli slettet eller anonymisert. Arkivpliktig materiale behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Informasjon og innsyn 

Larvik kommune vil informere deg hvis vi oppdager at dine personopplysninger er behandlet i strid med gjeldende regelverk.

Du kan, med noen få unntak, be om innsyn i hva kommunen har registrert om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har etablert. Du må rette henvendelsen til Larvik kommunes postmottak, og angi hvilken del av kommunen du ønsker innsyn i.

Vi vil som hovedregel svare deg innen 30 dager. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager vil du få en begrunnelse for dette, og informasjon om når du kan forvente svar.

Personvernombud

Merete Lindhjem er personvernombud i Larvik kommune. Ta kontakt på e-post personvernombud@larvik.kommune.no eller telefon 92 63 10 07.

Til toppen