Oppstartspakke reguleringsplan

Innhold

Alle dokumenter og linker du trenger for å starte på en plansak.

Alle dokumentene oppdateres fortløpende, så det er en god ide å laste ned en ny versjon når du starter på en ny plansak, og ikke ta utgangspunkt i et tidligere nedlastet dokument.

Veiledning

Veiledningen inneholder alle krav som stilles for at Larvik kommune skal godta et planforslag som en digital plan.

Bestille kart

Bestilling av digitale kart (SOSI) til bruk i planlegginsarbeidet gjøres fra linken nedenfor, og fullføres med betaling via Infoland. Kartene leveres med referansesystem Euref89 sone32.

Dersom du bare ønsker et kartutsnitt som PDF-fil, tar du kontakt med Servicetorget.

Varslingannonse

Mal for oppsett og innhold i varslingsannonse for oppstartet planarbeid i Larvik kommune.

Varsle berørte parter

Berørte parter og regionale myndigheter skal varsles skriftlig ved bla. oppstart av et planarbeid i henhold til vedlagte maldokument.

Plankart - tittelfelt

Plankartet som leveres kommunen skal ha et standardisert tittelfelt som beskriver farger og symboler som brukes i planforslaget.

Planbestemmelser

Bestemmelser som leveres sammen med planforslaget skal ha et standardisert oppsett.

Planbeskrivelse

En planbeskrivelse skal baseres på et standardisert oppsett. 

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er påkrevet i alle plansaker og i større byggesaker i henhold til ny plan og bygningslov. Skjemaene nedenfor skal benyttes ved utarbeiding av ROS-analyser. Fyll ut ett analyseskjema per fare som vurderes. For de øvrige skjemaene skal det fylles ut ett skjema per plan.

Naturmangfold

Sjekkliste for naturmangfold er et hjelpemiddel for å fange opp krav til planarbeid innført etter ny lov om naturmangfold. Sjekklisten benyttes under planarbeidet og skal leveres som en del av planmaterialet før planen tas opp til behanlding.

Grunnforhold

For nye planer må det gjøres en vurdering av grunnforhold iht. NVEs veileder 1/2019. Skjemaet nedenfor skal brukes sammen med NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, for å dokumentere vurderinger som er gjort på trinn 1-3. Ferdig utfylt skjema, med evt. vedlegg, sendes til kommunen for vurdering.

Til toppen