Kulturavdelingen

Kulturavdelingen holder til i Sliperiet kulturverksted i Hammerdalen, og ivaretar et bredt utvalg av kommunens kulturfaglige oppgaver. Avdelingens saksfelt og satsingsområder er forankret i Kulturplan for Larvik kommune 2018-2028.

Leder for Kulturavdelingen er Tine Gran Østby.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Kulturavdelingen organiserer og programmerer innhold til Den kulturelle skolesekken i Larvik, i samarbeid med fylkeskommunen. DKS er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år i løpet av skoleløpet.

Kontakt

Anne Bente Korssjøen, anne.bente.korssjoen@larvik.kommune.no, 98253262

Siren Sylta, siren.sylta@larvik.kommune.no, 91846905

DKS barnehage (Den kulturelle bæremeisen)

Vestfold og Telemark er det første fylket som tilbyr et organisert og profesjonelt kulturtilbud i barnehagene. Kulturavdelingen administrerer dette tilbudet lokalt i Larvik kommune. Ordningen skal sikre god geografisk spredning og mangfold i kulturtilbudet, også til barnehagebarn, og har som mål å bidra til «tidlig innsats» for å motvirke økende sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet.

Kontakt

Anne Bente Korssjøen, anne.bente.korssjoen@larvik.kommune.no, 98253262

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken, har som viktigste målsetning å sørge for kunst- og kulturtilbud til eldre. Dette vil være på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Fylkeskommunen forvalter ordningen, og deler ut tilskudd til kommunene som gjennomfører aktivitetene. Det er den enkelte kommune som programmerer innholdet og gjennomfører arrangementene. Programmet administreres i Larvik av Kulturavdelingen, i samarbeid med helsetjenesten.

Kontakt

Anne Bente Korssjøen, anne.bente.korssjoen@larvik.kommune.no, 98253262

Siren Sylta, siren.sylta@larvik.kommune.no, 91846905

Fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom

Kulturavdelingen driver to fritidsklubber for barn og unge, en i Larvik sentrum, og en i Svarstad. Avdelingen har også ansvar for tilrettelegging av andre typer åpne møteplasser for egenstyrt ungdomsaktivitet.

Kontakt

Siren Sylta (fritidsklubber, KulturLab, ferieaktiviteter), siren.sylta@larvik.kommune.no, 91846905

Sara H. Gjeterud (UKM), sara.gjeterud@larvik.kommune.no, 45051076

Tilrettelagte fritidsgrupper

Kulturavdelingen har ansvar for drift av flere ukentlige fritidsgrupper for barn og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

Kontakt

Katja Gessner, katja.gessner@larvik.kommune.no, 98231566

Kommunens hederspriser

Kulturavdelingen leder juryarbeidet og forbereder den årlige tildelingen av kommunens to kulturpriser.

Kulturprisen og prisen Ung kulturutøver utgjør to av kommunens seks hederspriser, som deles ut hvert år. De øvrige prisene er Idrettsprisen, Aktiv idrettsutøver, Byggeskikkprisen og Bevaringsprisen. Kandidater til prisene foreslås av innbyggerne, og forslagene bearbeides videre av fagjuryer. Hovedutvalg for miljø, kultur og næring tar den endelige beslutningen om hvem som skal motta prisene. Kulturavdelingen har regi på utdelingsseremonien, et arrangement som ofte har blitt gjennomført i tilknytning til Kulturnatt i Larvik.             

Kontakt

Gitte Leming, gitte.leming@larvik.kommune.no, 98231944

Kunst

Ansvar for kommunens kunstordning, og oppfølging av andre ordninger som hører inn under kommunens kunstforvaltning, ligger hos Kulturavdelingen.

Kontakt

Gitte Leming, gitte.leming@larvik.kommune.no, 98231944

Kulturarrangementer 

Avdelingen arrangerer og deltar i en rekke årlige arrangementer.

Følg lenkene for mer informasjon:

Tilskudd

Kulturavdelingen forvalter kommunens tilskuddsordninger på kulturfeltet. Kommunen har flere faste ordninger med årlige tildelinger av kulturtilskudd. Avdelingen deler blant annet ut driftstilskudd til lag og foreninger innen kulturfeltet, og dessuten prosjekt- og arrangementstilskudd beregnet på hele bredden av lokale kunst- og kulturaktører. Kulturrådet i Larvik er fast høringsinstans.

Kommunens tilskuddsordninger

Kontakt

Silje Strømberg silje.therese.stromberg@larvik.kommune.no / 98231947

Til toppen