Sykehjem

Innhold

Larvik kommune har ti sykehjem. Vi har også plasser ved Sjømannshjemmet, se oversikt lenger ned. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsopphold.

Du kan få opphold ved sykehjem dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne.

Om tjenesten

 • Du får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta dine grunnleggende behov.
 • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. Ved døgnopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.
 • I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.
 • Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du er selv med å bestemme hvordan tjenesten utføres i det daglige. Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter en faglig vurdering.
 • Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.
 • Du får innsyn i saken etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Det finnes ordninger for skyss og tannbehandling, og du kan ha rett på dette. Kontakt avdelingsleder for nærmere informasjon.

Våre forventninger

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du sørger for transport til og fra opphold i institusjon, eventuelt i samarbeid med fastlegen din.
 • Du sørger for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet, og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.
 • Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Livsgledehjem

Virksomhet sykehjem jobber mot å bli sertifisert som livgledehjem. Livsglede for eldre er ett styringsverktøy for ledere på sykehjemmet og for virksomheten, som kan brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Dette gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer. Her får alle beboere en individuell tilpasset livsgledekalender/aktivitetskalender med fokus på pasientens livsgledehistorie og pårørende.

Gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie. Alle sykehjem jobber ut fra de ni livsgledekriteriene, se www.livsgledeforeldre.no

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Alle sykehjem

Sykehjem/avdeling Avdelingsleder Telefon Telefon avdeling
Furuheim sykehjem
Gamle kongevei 27, 3269 Larvik
Telefon 33173500
Brage Elin Andersen Wahlin 98 23 15 71 98 23 11 84
Frida 1 (skjermet) Henriette Bredal 98 23 12 48 98 23 17 96
Frida 2 (forsterket) Henriette Bredal 98 23 12 48 98 25 32 25
Snorre Henriette Bredal 98 23 12 48 98 25 32 26
Vilja Elin Andersen Wahlin 98 23 15 71 40 63 07 78
Grevle sykehjem
Rakkeveien 29, 3294 Stavern
Telefon 98231351
Nalum Nino Kuduz 93 09 64 38 98 23 13 51 45 91 22 55
Rakke Nino Kuduz 93 09 64 38 1: 98231431 2: 48 40 78 85
Stavern sykehjem
Norstrøms vei 1, 3290 Stavern
Telefon 33172200
Bukta  Cecilie Eikenes Steinsholt 98 23 10 12 45 51 78 93
Farris Cecilie Eikenes Steinsholt 98 23 10 12 98 23 16 58
Tjølling sykehjem
Håkestadveien 7, 3280 Tjodalyng
Huseby Isabel Kanutte Vangen
45 46 09 97

A: 98 23 10 99
D: 98 23 1282
F: 98 23 12 92
Sykepleiertlf: 98 23 19 26
Telefon natt: 92 26 82 36
Kaupang Isabel Kanutte Vangen 45 46 09 97 Sykepleiertlf: 98 23 13 14
Telefon natt: 92 26 82 36
Dagtilbud Siri Mehl 98 23 13 80  
Kvelde bo- og hjemmetjenester
Futestien 1, 3282 Kvelde
Les mer om Kvelde bo- og hjemmetjenester her
 Kvelde Henriette Kongsteien 99 41 75 89 98 23 11 77
Svarstad bo- og hjemmetjenester
Rambergveien 11, 3275 Svarstad
Telefon 33155340
Sykehjem Bård Henning Ahlgren 40 62 52 52 Somatisk avd:
92 20 39 61

Rehab avd:
92 20 47 58

Demenskontakt Siri Moskvil Nilsen:
92 07 94 55 (hver mandag)
Kjøkken: 92 07 94 43
Hjemmetjenester Bård Henning Ahlgren 40 62 52 52 Fagkoordinator
90 62 97 12

Vakttelefon
90 09 03 11
Rekkevik sykehjem
Rekkeviksgate 51, 3260 Larvik
Telefon 40555590
 Rekkevik Rikke B. Nilsen 98 23 18 41 98 23 16 39
Yttersølia sykehjem
Gunnar Reiss-Andersens gate 118, 3259 Larvik
Telefon 
Yttersølia AB Marianne Aakerøe 98 22 56 28 A: 93 01 56 44
B: 98 23 11 52
 Yttersølia CD, skjermet avdeling Marianne Aakerøe 98 22 56 28 C: 98 25 75 78
D: 98 25 75 78
Søbakken sykehjem
Lundesvingen 14, 3295 Helgeroa
Telefon 98 23 13 27
 Søbakken Astrid Kristin Solbakken 33 17 37 10
98 23 10 07
 
Byskogen korttid
Byskogveien 5, 3257 Larvik 
Byskogen korttid Stine Iversen 98 23 15 41  
Byskogen korttid 2. etg Stine Iversen 98 23 18 42
98 23 16 07
 
Byskogen korttid 3. etg
Avklaring         
Lindrende
Stine Iversen 98 23 13 62
98 23 19 66
 
Presteløkka rehabiliteringssenter
Kysthospitalveien 30, 3290 Stavern
Telefon 98 25 33 50
Presteløkka Hanne Gry Sæther 93 81 91 07  
Trygghet og aktivitet Hanne Gry Sæther 98 23 18 23  
Sjømannshjemmet - Det norske aldershjem for sjømenn
Johan Ohlsens gate 1, 3290 Stavern
Telefon 33 16 53 50
 Sjømannshjemmet  Annelise Mella 91781470  

Kontakt

 • Monica Hammari Leder
Til toppen