Sykehjem

Innhold

Larvik kommune har 10 sykehjem, samt plasser ved Sjømannshjemmet, se oversikt lenger ned. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser samt avlastningsopphold.

Du kan få opphold ved sykehjem dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne.

Om tjenesten

 • Du får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta dine grunnleggende behov.
 • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. Ved døgnopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.
 • I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.
 • Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du er selv med å bestemme hvordan tjenesten utføres i det daglige. Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter en faglig vurdering.
 • Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.
 • Du får innsyn i saken etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Det finnes ordninger for skyss og tannbehandling, og du kan ha rett på dette. Kontakt avdelingsleder for nærmere informasjon.

Våre forventninger

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du sørger for transport til og fra opphold i institusjon, eventuelt i samarbeid med fastlegen din.
 • Du sørger for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet, og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.
 • Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Livsgledehjem

Virksomhet sykehjem jobber mot å bli sertifisert som livgledehjem. Livsglede for eldre er ett styringsverktøy for ledere på sykehjemmet og for virksomheten, som kan brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Dette gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer. Her får alle beboere en individuell tilpasset livsgledekalender/aktivitetskalender med fokus på pasientens livsgledehistorie og pårørende.

Gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie. Alle sykehjem jobber ut fra de ni livsgledekriteriene, se www.livsgledeforeldre.no

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Alle sykehjem

Sykehjem/avdeling Avdelingsleder Telefon Telefon avdeling
Furuheim sykehjem
Gamle kongevei 27, 3269 Larvik
Telefon 33173500
Brage Elin Andersen Wahlin 98231571 98231184
Frida 1 (skjermet) Henriette Bredal 98231248 98231796
Frida 2 (forsterket) Henriette Bredal 98231248 98253225
Snorre Henriette Bredal 98231248 98253226
Vilja Elin Andersen Wahlin 98231571 40630778
Grevle sykehjem
Rakkeveien 29, 3294 Stavern
Telefon 98231351
Nalum Nino Kuduz 93096438 98231351 45912255
Rakke Nino Kuduz 93096438 1: 98231431 2: 48407885
Stavern sykehjem
Norstrøms vei 1, 3290 Stavern
Telefon 33172200
Bukta  Cecilie Eikenes Steinsholt 98231012 45517893
Farris Cecilie Eikenes Steinsholt 98231012 98231658
Tjølling sykehjem
Håkestadveien 7, 3280 Tjodalyng
Huseby Isabel Kanutte Vangen
45460997

A: 98231099
D: 98231282
F: 98231292

Sykepleiertlf: 98231926

Telefon natt: 92268236

Kaupang Isabel Kanutte Vangen 45460997

Sykepleiertlf: 98231314

Telefon natt: 92268236

Dagtilbud Siri Mehl 98231380  
Kvelde bo- og hjemmetjenester
Futestien 1, 3282 Kvelde
Les mer om Kvelde bo- og hjemmetjenester her
 Kvelde Henriette Kongsteien 99417589 98231177
Svarstad bo- og hjemmetjenester
Rambergveien 11, 3275 Svarstad
Telefon 33155340
Sykehjem Bente Adas 40903426

Somatisk avd:
92203961

Rehab avd:
92204758

Demenskontakt Siri Moskvil Nilsen:
92079455 (hver mandag)

Kjøkken: 92079443

Hjemmetjenester Bente Adas 40903426  Fagkoordinator
90629712

Vakttelefon
90090311
Rekkevik sykehjem
Rekkeviksgate 51, 3260 Larvik
Telefon 40555590
 Rekkevik Rikke B. Nilsen 98231841 98231639
Yttersølia sykehjem
Gunnar Reiss-Andersens gate 118, 3259 Larvik
Telefon 
Yttersølia AB Marianne Aakerøe 98225628 A: 93015644
B: 98231152
 Yttersølia CD, skjermet avdeling Marianne Aakerøe 98225628 C: 98257578
D: 98257578
Søbakken bo- og hjemmetjenester
Lundesvingen 14, 3295 Helgeroa
Telefon 33173700
 Søbakken Elisabet Hermansen 33173710
98231327
 
Byskogen korttid
Byskogveien 5, 3257 Larvik 
Byskogen korttid Stine Iversen  98231541  
Byskogen korttid 2. etg Stine Iversen 98231842 98231607  
Byskogen korttid 3. etg Avklaring          Lindrende Stine Iversen 98231362 98231966  
Presteløkka rehabiliteringssenter
Kysthospitalveien 30, 3290 Stavern
Telefon 98253350
Presteløkka Hanne Gry Sæther 93819107  
Trygghet og aktivitet Hanne Gry Sæther 98231823  
Sjømannshjemmet - Det norske aldershjem for sjømenn
Johan Ohlsens gate 1, 3290 Stavern
Telefon 33165350
 Sjømannshjemmet  Annelise Mella 91781470  

Kontakt

Til toppen