Trafikksikkerhet i kommunen

Innhold

Les mer om de ulike tjenestenes bidrag til Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU) består av faste representanter fra de fire tjenesteområdene i Larvik kommune. I tillegg er ulike organisasjoner representert som konsultative medlemmer.

Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg skal

 • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
 • Være ressursgruppe for revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan hvert 4. år.
 • Være ressursgruppe for revisjon av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram og skoleskyssordning hvert år.
 • Oppdatere oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen.
 • Være høringsorgan for nye eller reviderte arealplaner, aktuelle skiltplaner og i saker som gjelder trafikkfarlig skolevei.
 • Initiere holdningskampanjer for bruk av for eksempel refleks, bilbelte og sykkelhjelm.
 • Utarbeide forslag på trafikksikkerhetstiltak og søke om tilskuddsmidler.
 • Være pådriver overfor alle kommunale virksomheter i forhold omkring trafikksikkerhet.
 • Stimulere foreninger og organisasjoner i kommunen til å drive med trafikksikkerhetsarbeid.
 • Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikkerhetsarbeid prioriteres i budsjettene.
 • Bidra til at trafikksikkerhet får økt oppmerksomhet i Larvik kommune.

Helsetjenester og familiesenter

Til toppen