Nivå 2 - Tverrfaglig samhandling med involverte tjenester

Innhold

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte og barn for å løse utfordringen.

Tilbakemelding på SE MEG

1. Etabler kontakt med aktuelle tjenester

Etabler kontakt med aktuelle tjenester og gi nødvendig informasjon.

2. Planlegg og gjennomfør møte med foreldre og aktuelle tjenester

Gjennomfør møte med foresatte og aktuelle tjenester.

Stafettholder leder og har ansvar for møtet. Partene koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetting og er kjent med hverandres innsats. Saken presenteres først for å sikre felles forståelse, før planleggingen av tiltak starter.

Tiltakene skal skrives inn i stafettloggen. Husk å få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Før møtet avsluttes skal det avtales tidspunkt for evalueringsmøte.

3. Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer og bruk stafettloggen til dokumentasjon.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet/ungdommen har rett til å si sin mening i alt som angår dem, og at dets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvaret for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få vedkommende sin opplevelse av endring.

4. Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon er endret. Få med barnet sin opplevelse av endring.

5. Er det behov for bredere samarbeid?

På bakgrunn av evalueringen skal det nå fattes en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

  1. Tiltaket har en ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro.
    Avslutt logg.

  2. Tiltaket har effekt, men vi er ikke i mål og innsatsen bør fortsette, eller vi ser at tiltaket ikke har hatt ønsket effekt, men vurderer at det kan settes i gang andre tiltak innen egen tjeneste.
    Gå tilbake til nivå 2.

  3. Tiltaket har ikke gitt ønsket effekt, og vi ser behov for å hente inn flere eller eksterne samarbeidsparter.
    Sak løftes til nivå 3, med eventuell henvisning til Samhandlingstema Se meg.
Til toppen