Ansatt

Innhold

Som ansatt i Larvik kommune skal du handle dersom du opplever bekymring knyttet til et barn. Det kan være livssituasjonen, familieliv, helse, trivsel i barnehage og skolen eller lignende som kan ha innvirkning på barnet. 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

Hvordan skal du gå frem?

BTI-modellen og handlingsveilederen er veiledere for hvordan kommunalt ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge og/eller familier man har en bekymring eller undring for.

Modellen består av fire hovedprosesser, som videre beskriver alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss uro eller bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivåer i kommunen.

Nivå 0 - Konkretiser uro/undring

Definer uroen fort et barn og del denne uroen med din nærmeste leder/fagansvarlige før du eventuelt deler den med foresatte/barnet.

Nivå 1 - Internt tiltaksarbeid

Innhent samtykke til å rådspørre med aktuelle fagpersoner og til å opprette stafettlogg. Saken drøftes med foreldre, barnet/ungdommen og evt andre aktuelle parter. Drøfting av grunnlagsinformasjon for å bidra til felles virkelighetsforståelse er viktig for å kunne definere problemstilling. Jobb sammen for å finne en løsning.

Nivå 2 - Tverrfaglig samhandling med involverte tjenester

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte og barn for å løse utfordringen.

Nivå 3 - Koordinert tverrfaglig innsats

Det tverrfaglige samarbeidet løftes nå opp et nivå ved å meldes inn til Tverrfaglig koordinerende team. Dette teamet består av ledere med beslutningsmyndighet over den enkelte virksomhets økonomi og faglige avgjørelser. Her møter foreldre og stafettholder + evt barnet/ungdommen.

Til toppen