Nivå 3 - Kompleks tverrfaglig samhandling

Innhold

Det tverrfaglige samarbeidet i nivå 3 handler om et komplekst samarbeid med flere involverte tjenester.

Tilbakemelding på SE MEG

På nivå 3 er det opprettet et tiltak som kalles Beslutningsmøte Se Meg. Tiltaket er opprettet for å sikre en løsning der fremdrift i saker har stoppet opp.

I dette møtet stiller faste deltakere fra disse virksomhetene:

 • Barne og familietjenester
 • Barnevern
 • Funksjonshemmede
 • NAV
 • Barnehage
 • Skole
 • Virksomhet Psykisk helse og avhengighet
 • Eventuelt andre samarbeidspartnere inviteres inn. Det kan feks være Larvik Læringssenter, BUP, fastlege, SIV etc.

1. Samarbeid fortsetter og det etableres kontakt med evt. nye tjenester

Det komplekse samarbeidet fortsetter og muligheten for å løfte sak inn i Beslutningsmøte åpner seg for langvarige og komplekse saker hvor nivå 0, 1 og 2 ikke har ført frem.

2. Møte med familien og stafettholder

Hensikt: Klargjøring av problemstilling og ønsket fremdrift/mål.

 • Familien og stafettholder drøfter og klargjør en problemstilling og ønsket fremdrift.
 • Det utarbeides en beskrivelse av nåsituasjonen, der både bruker og fagperspektivet vektlegges.
 • Saken meldes via henvisningsskjema til leder for avdeling Tiltak og familieveiledning. (Mal på skjema utarbeides)

3. Møte med foresatte, stafettholder og avdeling Tiltak og familieveiledning

Hensikt: Drøfte problemstilling og videre fremdrift.

 • Stafettholder og familien legger frem saken for leder.
 • Det blir gjort en gjennomgang av hva som har vært prøvd av tiltak og hvilke erfaringer man har gjort seg.
 • Mulige handlingsalternativer drøftes og klargjøres.
 • Det besluttes om nye tiltak skal iverksettes, eller om saken skal videre til beslutningsteam Se Meg.

4. Beslutningsmøte Se meg

Hensikt: Gjøre nødvendige avklaringer for å sikre videre fremdrift og at riktig hjelp blir gitt.

 • Møtene avholdes 1 gang i mnd og koordineres av avdeling Tiltak og familieveiledning.
 • Stafettholder legger fram problemstillingen og sakens fakta.
 • Det vurderes forskjellige handlingsalternativer.
 • Den enkelte virksomhet gir innspill på tiltak som den eventuelt kan bidra med for å få fremdrift. .
 • Det drøftes hvilke løsninger som er bærekraftig og gjennomførbare og i henhold til gjeldende retningslinjer, veiledere og lovverk.
 • Det konkluderes på valgt løsning og ansvar avklares og fordeles.

5. Planlegg tiltak og koordinere

Hensikt: Iverksette nye tiltak og sikre videre fremdrift.

 • Leder for tiltak og familieveiledning planlegger og iverksetter nye tiltak sammen med stafettholder og familien basert på konklusjon i beslutningsteam.
 • Det avklares om saken koordineres på nivå 3 eller nivå 2.
 • Jevnlige evalueringsmøtes avtales for å sikre måloppnåelse.
Til toppen