Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Innhold

Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 pålegger kommunene å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. 

Samme krav stilles til brannsikkerhet i fritidsboliger/hytter som for bolighus. Dette gjelder godkjent skorstein, ildsted, slokkemiddel og røykvarslere.
På samme måte som for boliger er det lovpålagt å utføre tilsyn og feiing i fritidsboliger.

Alle boliger og fritidsboliger i Larvik kommune blir vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. Risikomodellen genererer en prioriteringsliste for hvor avdelingen skal gjennomføre tilsyn. Boliger og fritidsboliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert.

Under tilsynet kontrollerer vi ildsted og skorstein. Ser vi at det er behov for feiing, feier vi umiddelbart.  Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil feieren informere om godkjente løsninger.

Under tilsynet gir vi også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet, om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier. Fungerende røykvarslere redder liv.

Vi varsler med SMS, eller Brev / SvarUt når vi ikke har mobilnummer

Eier vil bli varslet på SMS ca. 5 uker før tilsynet skal gjennomføres. I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid for tilsyn. Eier må bekrefte at tidspunktet passer. Passer ikke tidspunket må eier ta kontakt med feier for ny avtale.

Merk

  • Vi må ha tilbakemelding med navn, adresse og telefonnummer til eier / eierrepresentant som skal være tilstede under tilsynet.
  • Ved manglende tilbakemelding vil det ikke bli utført tilsyn den varslede dagen.
  • Dette er et lovpålagt tilsyn som utføres på dagtid.

Gebyr

Feie- og tilsynsgebyr for fritidsbolig faktureres per gang etter varslet tilsyn og feiing. Feiing og tilsyn av fritidsbolig er et nytt krav, og utføres med lange intervall, inntil hvert 10. år.

Hva kontrolleres?

Feieren skal kontrollere at fyringsanlegget (skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter, og sjekke om anlegget blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet.

Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:

  • Tilfredsstiller din fritidsbolig krav til røykvarsler gitt i forskrift av 17. desember 2015, om brannforebygging §7? Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.
  • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
  • Finnes det slokkemidler i fritidsboligen?
  • Er rømningsveiene tilfredsstillende?

Tilsynet gjennomføres i henhold til lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, brann- og eksplosjonsvernloven §11, 1. ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr 1710, om brannforebygging §17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget framkommer i nevnte forskrift om brannforebygging §6.

Registrere opplysninger

 

Registrere opplysninger om piper og ildsteder i fritidsbolig
Til toppen