Sikkert arbeid på tak

Innhold

Alle ansatte i Larvik brann og redning skal være sikre når de er ute på oppdrag. Feieren skal kunne utføre tilsyn og feiing av fyringsanlegg til alle årstider, og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt, under trygge forhold og uten å utsette seg for fare.

Vi har en del sikkerhetsrutiner for å minske risikoen for at feierne skader seg på jobb.
På bakgrunn av risikovurderinger må følgende tiltak være på plass før feieren kommer på besøk.

Krav til adkomst på taket

Adkomst til tak skal foregå på den mest forsvarlige måten. Ved bruk av løs stige som adkomst til taket stiller Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, flere minimumskrav. Det gjelder blant annet:

  • Stigen skal være i henhold til gjeldende standard
  • Stiger skal alltid festes i topp
  • Stigen skal rage minst 1 meter over det nivå man skal inn på
  • Stigen skal være sikret mot utglidning 
Adkomsttak

Krav på taket

Dersom feiing utføres fra tak, skal det være en godkjent fastmontert takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og som har en helningsgrad utover. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av feieren på stedet.

  • Alle tak med helling utover skal ha standardisert takstige/taktrinn
  • Når det er nødvendig med arbeidsplattform rundt skorsteinen for å ivareta feiernes sikkerhet, skal denne tilpasses i forhold til skorsteins høyde.
  • Er skorsteinen høyere enn 1.2 m over taket skal det i tillegg monteres plattform eller feieluke
  • Takstige skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon.
  • Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent
  • Om bygningen har flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller liknende.
Kravpåtak

Alternativ til feiing av pipe fra tak

Som alternativ til montering av takstige og feiing fra tak kan feiing utføres fra loft via feieluke.  Loftsfeiing er likevel betinget av at tilgjengelighet for feiing også tilfredsstiller krav fra Arbeidstilsynet (j.fr. vedlagt målsatt prinsippskisse).

Feiingavpipefratakalternativ

Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse.

Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging.
Det er i utgangspunktet opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

Til toppen