Informasjon til nye gårdbrukere

Innhold

Når du skal eller akkurat har overtatt en landbrukseiendom er det en rekke spørsmål som kan dukke opp. Her har vi forsøkt å samle litt nyttig informasjon for deg som er ny eller kommende gårdbruker.

Konsesjon - For å erverve en gård må du enten søke konsesjon eller sende inn egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet pga. eiendommens karakter, eller din stilling som erverver. Dette kan du lese med om her

Driveplikt - I henhold til jordloven § 8 skal all dyrka jord drives, det innebærer fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeiter. Når du kjøper/overtar en gård har du ett år på deg til å finne ut av om du ønsker å drive jorden selv, eller leie ut til noen som ønsker å drive den. Dersom du leier ut skal du ha en skriftlig jordleieavtale med den som leier av deg. Avtalen skal ha en varighet på minimum 10 år, og ikke kunne sies opp av deg som grunneier. Dette er for å gi den som leier og driver jorda forutsigbarhet og vilje til å investere i jorda. Kopi av avtalen skal sendes kommunen. Dersom du eller den som leier av ulike årsaker ønsker en kortere varighet på avtalen, må det søkes kommunen om dispensasjon for dette. 

Gårdskart - Du kan bruke gårdskart fra NIBIO for å gjøre deg kjent med arealene på eiendommen din. Her får du også en oversikt over hvilke gårds- og bruksnummer landbrukseiendommen din består av og gjeldende tallgrunnlaget for arealer  når du søker tilskudd. Det  er lurt å benytte hvis du skal leie ut jord, søke tilskudd, osv. Hvis du mener det er feil i kartet for eiendommen din må du kontakte kommunen. 

Brønnøysundregisteret - Her registrerer du deg i enhetsregisteret som et enkeltpersonforetak og får et organisasjonsnummer. Husk at næringskoden skal være innenfor landbruk for å kunne registreres i landbruksregisteret og søke tilskudd. Dette kan du ordne selv på www.brreg.no evt. få hjelp fra din regnskapsfører.

Landbruksregisteret – Når du har et organisasjonsnummer kan vi registrere deg i landbruksregisteret slik at foretaket ditt blir knyttet til eiendommen du driver.

Produsentnummer - Dette må du ha for å kunne levere varer fra gården. Når kommunen har registrert foretaket ditt på riktig eiendom, kan du ta kontakt med landbrukets dataflyt for å få tildelt produsentnummer.

Skatteetaten – Det er viktig at landbrukseiendommen er registrert som landbrukseiendom og ikke som en bolig. Dette er av betydning for ligningen din. Ta kontakt med regnskapsfører eller skatteetaten.

Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) - KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift og nødvendig for å få levert produkter. www.matmerk.no

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - Er den største tilskuddsordningen i jordbruket. Dersom du driver "vanlig jordbruksproduksjon" på en landbrukseiendom, er registrert i enhetsregisteret og har gjødslingsplan og plantevernjournal på plass kan du søke tilskudd. Det er et bunnfradrag på 6000 kr for alle søknader (utenom dem som kun søker avløsertilskudd), du må derfor ha en produksjon som utløser et tilskudd over dette for å få utbetalt tilskudd.  Søknadsfrist er 15. mars for del 1 (kun husdyr) og 15. oktober for del 2 (husdyr og arealer). For arealer søker du om de arealene du disponerte i sesongen det året du søker. Du kan lese mer om produksjonstilskudd her. Vi anbefaler deg å kontakte kommunen før du søker første gang.

Bedriftsutviklingsmidler - Innovasjon Norge har en del ordninger med tilskudd til investerings- og utviklingsprosjekter innenfor landbruket. Ta gjerne kontakt med kommunen, som uttaler seg til slike saker, og rådgiver i Innovasjon Norge direkte, dersom du tenker du har et prosjekt som kan være tilskuddsberettiget. Se for øvrig Innovasjon Norges hjemmesider

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruker - Det kan gjennom SMIL-ordningen gis tilskudd til investeringstiltak som på ulike måter har en miljøgevinst. Tiltak som reduserer avrenning er høyt prioritert i kommunen, som utskifting av gamle rørgater, erosjonssikring osv. Men også tiltak som fremmer kulturlandskapet f.eks. ved å rydde og ta tilbake gjengrodde beiteområder, fjerne fremmede arter o.l. Les mer om SMIL her, og ta kontakt med oss hvis du har et prosjekt. 

Tilskudd til drenering - Har du vassjuk jord på eiendommen din? Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere drenert jord der det er behov. Tilskuddet er på 4000 kr/dekar ved systematisk drenering av hele jorder, og 61 kr/løpemeter ved mer usystematisk grøfting. Les mer om tilskudd til drenering her

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon - Dersom du pga. klimatiske utfordringer som tørke eller regn oppnår under 70 % av gjennomsnittsavlinga de finnes det en ordning som kan dekke noe av dette tapet. Les mer om ordninger her, og ta kontakt med kommunen så raskt som mulig hvis du frykter produksjonssvikt et år. 

Debio – Ønsker du å drive økologisk? For å kunne levere godkjente økologiske varer, og kunne søke tilskudd som økologisk produsent må du være registrert hos Debio. Ta kontakt med dem for å registrere deg. 

Skogfond - Alle landbrukseiendommer med over 10 dekar produktiv skog, skal ha en skogfondskonto. Du kan sjekke hva som står på din skogfondskonto og be om utbetaling (refusjon) fra din konto hvis du har utlegg som er innenfor ordningen direkte på skogfond.no

Jakt – Mange eiendommer inngår i jaktvald. Jaktretten følger grunneierretten, og som ny grunneier har du full rett til å opprette vald, slå deg sammen med eksisterende vald eller trekke eiendommen ut av vald (det er regler for når på året dette kan gjøres). Viltforvalter i kommunen kan finne ut av om eiendommen inngår i vald og formidle kontakt med valdansvarlig. Når det gjelder organisering av småviltjakt er dette privatrettslig, og kommunen har ikke oversikt over slike avtaler som gjerne skrives mellom grunneier og jeger/jaktorganisasjon for noen år av gangen. 

Bondelaget / Bonde- og småbrukarlaget - I kommunen finnes det fem lokale bondelag; Lardal, Hedrum, Tjølling, Brunlanes og Kjose. Bonde og småbrukarlaget er også representert i kommunen ved Vestfold Bonde- og småbrukarlag. Det er ikke noe krav til innmelding når du eier en eiendom, men organisasjonen er tungt inne i arbeidet med tilskuddsforhandlinger, og har sterke stemmer innenfor næringa. Mange velger derfor å melde seg inn i en av organisasjonene. 

Faglig veiledning - Norsk landbruksrådgivning (NLR) jobber som konsulenter og har ulike fagrådgivere innenfor fagfeltene i landbruket. Hvis du ønsker hjelp fra rådgiverne deres, og/eller faglig informasjon til medlemmene kan du melde deg inn i NLR Viken, NLR Øst eller NLR Østafjells (ut ifra hva du ønsker å drive med på din gård). Det er helt frivillig å melde seg inn. 

Veiledning ved gårdsoverdragelse - I kommunen så er vi kun inne i gårdsoverdragelse ved konsesjonssøknad eller egenerklæring om konsesjonsfrie erverv. Det finnes ulike private aktører som driver med rådgivning, veiledning og takst i forbindelse med gårdsoverdragelse og økonomiske aspekter ved dette. 

 

Kontakte oss? - Hvis du skal kontakte oss som jobber med landbruk i kommunen, finner du en overordnet oversikt over hvem som svarer på hva her

Til toppen