SMIL-spesielle miljøtiltak i landbruket

Innhold

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal stimulere til reduksjon av forurensning fra jordbruket og å fremme natur og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prioritering av tiltak

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. I Larvik kommune avholdes et årlig møte med representanter fra de lokale bondelagene, bonde- og småbrukarlaget og skogeierforeningene som går gjennom retningslinjene for prioritering.

Slik søker du

Både eier og leier av et landbruksareal kan søke om tilskuddsmidler, men det er et vilkår at det skal foregå en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen og det må foreligge gjødslingsplan og plantevernjournal for denne produksjonen. Hvis du søker om tiltak på annen manns eiendom skal leieavtale legges ved søknaden. 

Det kan søkes om:

  • tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak
  • tilskudd til tiltak som fremmer biologisk mangfold
  • tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Du må legge ved kostnadsoverslag og kartskisse med inntegnet tiltak som vedlegg til søknaden. Kart over landbrukseiendommer finner du i Gårdskart fra NIBIO.

Ingen søknadsfrist, først-til-mølla gjelder. Vi ber likevel om at søknader sendes innen november, så har vi mulighet til å få noe mer midler fra fylket på tampen av året, hvis ikke vi har nok midler tilgjengelig. Saksbehandlingssystemet er stengt siste halvdel av desember og i januar. Denne perioden får vi ikke behandlet nye søknader eller innkomne utbetalingsanmodninger. 

Søk om SMIL-tilskudd

Saksbehandling

Larvik kommune tildeles årlig et beløp via Statsforvalteren som antas å dekke behovet. Kommunen behandler søknadene i henhold til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og lokal tiltaksstrategi.

Det er ikke satt noen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Vi ber likevel om at søknader sendes inn senest 1. november, for å ha mulighet til å be om mer midler fra Statsforvalteren ved behov, og for å behandle søknadene før fagsystemet stenger. Frist for gjennomføring er 3 år fra du får vedtaket fattes. Det kan gis forlengelse av fristen ved behov, men ikke utover 5 år totalt.

Kommunen har laget en liste med priser for egeninnsats som legges til grunn for godkjent kostnadsoverslag:

Type arbeid

Priser

Manuelt arbeid

400 kr/t 

Tillegg for bruk av traktor m/henger

400 kr/t 

Gravemaskin inkl fører

Under 8 tonn: 700 kr/t

8-12 tonn: 900 kr/t 

Over 12 tonn: 1100 kr/t 

Rydding av beiter 

Noe gjengrodd: Inntil 1000 kr/daa

Middels gjengrodd: Inntil 2000 kr/daa

Sterkt gjengrodd: Inntil 3000 kr/daa

Oppsetting av gjerde (arbeid)

Elektrisk gjerde: 20 kr/m

Nettinggjerde: 40 kr/m

Restaurering av steingjerde

Inntil 250 kr/m

Utbetaling

Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført. Du må levere inn en sluttrapport på eget skjema (docx). Fakturaer, timeliste for egeninnsats og kart der tiltaket er inntegnet må legges ved sluttrapporten. Utbetalingsanmodning skjer elektronisk gjennom Altinn.

Det er også mulig å be om delutbetalinger underveis basert på delvis gjennomføring av tiltaket, men minst 25 % av tilskuddet må holdes tilbake til tiltaket er ferdig utført og sluttregnskapet er godkjent.

Klage

Statsforvalteren er klageinstans. En eventuell klage sendes kommunen, som tar stilling til klagen, og videresender den til behandling hos Statsforvalteren hvis vedtaket opprettholdes av kommunen. Klagen må være sendt innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Kontakt

Du kan kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning ved spørsmål om SMIL-tiltak og -søknad.

Kontaktperson Ordning/tema E-post Telefon
Sondre Kasin Mathisen Forurensning/avrenning til vann sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no 93847825
Camilla Vaaden Kulturlandskap/biologisk mangfold camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98472462

 

Til toppen