Konsesjon

Innhold

Konsesjon ved erverv av landbrukseiendommer

Utgangspunktet er at all overdragelse av fast eiendom trenger konsesjon, men det finnes unntak på bakgrunn av eiendommens karakter (konsesjonsloven § 4) og på bakgrunn av erververs stilling (konsesjonsloven § 5).

Ved erverv av bebygd eiendom med mer enn 100 dekar totalt og mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord må det søkes konsesjon. Det samme gjelder ved erverv av ubebygde eiendommer til landbruksformål.

Dersom ny eier er i slekt med overdrager trengs det ikke søkes om konsesjon. For bebygde eiendommer med minst 35 dekar fulldyrka jord eller minst 500 dekar skog, er det en forutsettelse for konsesjonsfriheten at ny erverver bosetter seg på eiendommen og bebor den i minst fem år (lovbestemt boplikt, jf. Konsesjonsloven § 5 annet ledd).

Leieforhold utover 10 år kan også kreve søknad om konsesjon. Dette kan gjelde jordleie, forpaktning eller leie av andre bruksretter. Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker.

 

Søknad om konsesjon

Dersom overdragelsen ikke er unntatt konsesjon (jf. Unntakene i §§ 4 og 5) må ny eier søke konsesjon. Det gjøres på eget skjema fra Landbruksdirektoratet og sendes postmottak i kommunen der eiendommen ligger. Dersom flere overtar eiendommen sammen må dere huske å skrive eierandel i søknadsskjema (f.eks. ½ hvis ektefeller/samboere skal eie halvpart hver). Det er også viktig å få med alle gårds- og bruksnumrene som skal overdras, dersom en eiendom består av flere matrikkelenheter. Kjøpekontrakt, skjøte, leiekontrakt eller annen avtale, samt takst skal legges ved søknaden i den grad slike dokumenter eksisterer. Det samme gjelder for skogbruksplan dersom dette foreligger for eiendommen.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Saksbehandling

Kommunen behandler søknader om konsesjon fortløpende i kurante saker. Saker av prinsipiell karakter kan kreve politisk behandling, og da må det påregnes noe lenger saksbehandlingstid.

I vurderingen av søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom legges det vekt på følgene hensyn (konsesjonsloven § 9):

  • Om bosettingshensynet blir ivaretatt
  • Om ervervet fører til en driftsmessig god løsning
  • Om erververen anses som skikket til å drive eiendommen
  • Om hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet bli ivaretatt

På bebygde landbrukseiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, og ubebygde eiendommer med fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite skal det også legges særlig vekt på om prisen på eiendommen ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling (konsesjonsloven § 9a). Unntak fra denne bestemmelsen gjelder bebygde eiendommer som selges for under 3 500 000 kr, og dersom søknaden gjelder nær slekt/odelsberettiget som ikke skal oppfylle boplikten.  

 

Klage

Vedtak om konsesjon kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er fattet. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, sendes den videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

 

Kostnader

En behandling av søknad om konsesjon koster 5 000 kr i Larvik kommune, i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. Behandling av søknader som gjelder nær slekt/odelsberettiget som ikke skal oppfylle boplikten er unntatt fra gebyret.

 

Konsesjonsfrie erverv

Dersom du overtar en eiendom som du ikke behøver å søke konsesjon for (enten på grunn av eiendommens karakter eller slektskap til overdrager) skal egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes kommunen i skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det behøves ikke egenerklæringsskjema for erverv av bebygde eiendommer under 2 dekar eller unntak gitt i forskrift om konsesjonsfrihet § 1, så lenge disse eiendommene ligger utenfor områdene Larvik kommune har innført nedsatt konsesjonsgrense (nullgrenseforskrift). I disse områdene er det boplikt på eiendommer bebygd med helårsbolig, og det må sendes inn egenerklæringsskjema (rødt) for alle eiendommer.

Merk at rødt egenerklæringsskjema skal benyttes i de områder nullgrenseforskriften gjelder, og grønt skjema skal benyttes i resten av kommunen for eiendommer som krever egenerklæring, samt for landbrukseiendommer som ligger innenfor bopliktsområdene.

 

Utfylt skjema sendes til postmottak@larvik.kommune.no

 

Kontaktpersoner 

Ved spørsmål om konsesjon eller utfylling av søknad om konsesjon eller egenerklæringsskjema kan du kontakte Næring og ressursforvaltning.

Kontaktperson E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31

 

Til toppen