Tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøfting)

Innhold

Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere drenert jordbruksjord. Tilskuddet utgjør kr 4 000,- per dekar ved systematisk grøfting eller kr 61,- per løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under kr 3 000,- utbetales ikke. Planerte arealer er unntatt vilkåret om at det skal være tidligere grøftet

Søknad

Søknad sendes elektronisk gjennom søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet. Her fylles plan for drenering inn, samt miljøvurdering. Kart med grøfteskisser skal også legges inn. For å få innvilget tilskudd til grøfting må søknaden være godkjent før arbeidet er påbegynt.

Et forhold vi mener er spesielt viktig ved grøfting er bruken av filtermateriale. Det anbefales sterkt å bruke sagmugg som filtermateriale i en tykkelse på 10 – 20 cm over rørene og at man ikke bruker pukk/singel. Slissene på rørene anbefales lagt opp slik at de dekkes av filtermaterialet. Støpesand er også godt egnet som filtermateriale. Pukk/singel kan brukes over et godt filtermateriale der det er spesielle behov.

Mer informasjon og søknadsskjema

Saksbehandling

Interessen for drenering har vært stor i Larvik, og vi har de siste årene blitt tildelt over 1 million i tilskudd til drenering, som fordeles på søkerne. Søknader behandles fortløpende gjennom året, så lenge det er midler, med siste frist 1. november. Vi mottar søknader etter fristen også, men mot slutten av året kan Statsforvalteren omfordele ubrukte midler fra kommunene etter behov, og vi ønsker derfor søknadene inn før dette.

Utbetaling av tilskudd

For å få utbetalt tilskudd, må du sende en skriftlig anmodning om det. Gå til skjema Tilskudd til drenering av jordbruksjord via Altinn, for å anmode om utbetaling av tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn.
Anmodning om utbetaling av tilskudd må du gjøre innen fastsatt frist som står i vedtaket om tilskudd for å gjennomføre tiltaket og rapportere.

Dokumentasjon som legges ved utbetalingsanmodningen:

  • Grøftekart som er i samsvar med krav til slike kart i vedtaksbrevet (obligatorisk)
  • Rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet (obligatorisk)  
  • Faktura fra entreprenør eller andre aktører
  • Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Kontakt

Ved spørsmål om drenering og utfylling av søknad

Kontaktperson E-post Telefon
Sondre Kasin Mathisen sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no 93 84 78 25
Camilla Vaaden camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98 47 24 62

Nyttige lenker

Til toppen