Tilbud i familiesentrene

Innhold

Familiesenter er en møteplass i nærmiljøet for barn, unge og deres foreldre.

Vi tilbyr

I familiesenteret tilbyr vi

 • Uforpliktende samtale med en fagperson som har kunnskap om det du ønsker å få bistand til. Dersom du ønsker innspill fra flere faggrupper, kan familiesenteret tilby felles samtale med to eller tre fagpersoner.
 • Foreldrerådgivning, gruppetilbud og temakvelder.
 • Foreldreveiledningsprogrammer og foreldrekurs.
 • Individuell veiledning om håndtering av vanskelig atferd, vanskelige følelser og håndtering av oppdragelse, grensesetting og trening og stimulering av barn.

Tjenester i familiesenter

Helsestasjon

Helsestasjonen skal bidra til å fremme folkehelse og trivsel — og forebygge sykdom.
Helsesykepleier foretar undersøkelser og vaksiner, samt driver rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos barn og foreldre. Også lege og fysioterapeut er fast tilknyttet helsestasjonen

Trygg Start

Trygg start gir støtte og veiledning til gravide og familier med barn mellom 0-3 år hvor hovedfokus er barnets utvikling og behov i nært samspill og avhengighet til sine nærmeste omsorgspersoner. 

«Trygg start» tilbyr individuell oppfølging, gruppetilbud og kurs. I tillegg tilbys mulighet for drøfting og veiledning til andre fagpersoner og samarbeidspartnere.

Familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er at familien sammen med sitt nettverk kommer fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Ergo- og fysioterapitjenester

Ergoterapeutene og fysioterapeutene deltar i forebyggende og helsefremmende tiltak ved helsestasjoner, i barnehager og i skolen. I tillegg gir de hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Jordmor

Jordmor skal bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning, og en positiv opplevelse som gir ringvirkninger for barn og foreldre.

Home-Start Familiekontakten Larvik

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Familien selv definerer hva de trenger støtte til.

Nærværsteam

Nærværsteam skal gi oppfølging av ungdom i særlig risiko for å havne utenfor skole og samarbeide med deres foreldre/omsorgspersoner. Vi skal bistå til endring av LOS-ungdommenes livssituasjon gjennom fleksibilitet, koordinering og direkte involvering med den enkelte ungdommen.

Faglig kompetanse

 • Helsesykepleier
 • Fysioterapeut
 • Psykolog
 • Lege
 • Spesialpedagog/pedagog
 • Sosionom/barnevernspedagog
 • Vernepleier

Andre fagfolk

Familiesentrene har tett kontakt med andre fagfolk som barnevernstjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, ergoterapitjenesten, NAV og virksomhet for funksjonshemmede. Disse kan komme til familiesentrene ved behov.

Kontakt ditt nærmeste familiesenter for mer informasjon om dette.

Til toppen