Støttekontakt

Innhold

Barn og voksne som på grunn av nedsatt funksjonsevne er i behov av bistand til deltakelse i ulike aktiviteter og sosialt samvær kan få tilbud om støttekontakt.

Hvem kan søke?

For å få støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Før tildeling av støttekontakt foretas det en vurdering om dette er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på.

Både barn og voksne kan få støttekontakt, og tilbudet kan gis individuelt eller i grupper.

Hvordan søke om støttekontakt

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om støttekontakt

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Ta gjerne kontakt med Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden.

Søk om støttekontakt

Hva koster det?

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv. Dersom du er avhengig av ledsagerbistand, kan du også søke om ledsagerbevis.

Klageadgang

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om støttekontakt.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicesenteret for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Bli støttekontakt

Har du lyst til å bistå andre til en meningsfull fritid, er kanskje et støttekontaktoppdrag noe for deg.

Vi vil gjerne ha med støttekontakter i ulike aldre og som gjenspeiler brukergruppens mangfold. Dersom du ønsker å vite mer om hva en støttekontakt gjør eller søke om å bli støttekontakt, kan du ta kontakt med Tjenestekontoret.

Søk om å bli støttekontakt

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • T: 33171000
Til toppen