Kriterier for Trafikksikker kommune

Innhold

Her kan du se hvilke kriterier som må oppfylles for å godkjennes som en trafikksikker kommune. Ulike avdelinger har ulike kriterier.

Kriterier for kommunen

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte. 

Les mer om godkjenning av Trafikksikker kommune
Til toppen