Kriterier for skoler

Innhold

Trafikksikkerhet i skolen generelt

  • Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.
  • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
  • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

  • Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

  • Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
  • Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt.
  • Årsplan hvor trafikk er integrert.
  • Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport.
  • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

Til toppen