Kriterier for barnehage

Innhold

Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
 • Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

 • Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
 • Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
 • Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
 • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

 • Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt.
 • Årsplan hvor trafikk er integrert.
 • Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport.
 • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

Til toppen