Kommunenivå

Innhold

Overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument. Denne inneholder mål og retningsvalg for kommunen. Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggere kan få et best mulig liv.

Strategidokumentet legges frem for Kommunestyret hvert år, og er Kommunaldirektørens forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan.

Handlingsplaner

Kommunale styringsdokumenter som legger føringer for tjenester i kommunen. Kommunens planer lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut i fra statlige føringer.

Brukermedvirkning

Begrepet tverrfaglig innsats skal omfatte brukerne og integrere dem i det “faglige”samspillet som aktive aktører. Kunnskapen som brukerne selv innehar skal vies oppmerksomhet, og legges inn som viktige bidrag til den felles tverrfaglige innsikten. Brukermedvirkningen skal være sentralt både i vårt planarbeid, modellutvikling og i oppfølgingen av det enkelte barnet. Involvering av foreldre/foresatte skal skje tidlig i løpet og tidlig i barnets alder.

Brukermedvirkning på kommunenivå

En arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner innvolveres i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

En tredje form for medvirkning handler om å utvikle og endre selve tjenesten. Det kalles medvirkning på systemnivå. Det kan for eksempel være deltakelse i et utvalg som NAV har etablert, i forbindelse med høringer eller i forum som kontinuerlig innhenter kunnskap som påvrker de beslutningene som mydighetene gjør. I slike tilfeller er det vanligvis enkeltpersoner som uttaler seg på vegne av en gruppe av brukere, som medlemmer av en interresseorganisasjon. I noen tilfeller handler medvirkning om å ta del i beslutninger i en bestemt sak. Det kan for eksempel være utforming av et parkområde eller å få mulighet til å si sin mening i en byggesak. I andre tilfeller handler medvirkning om å delta i langvarige prosesser. Det kan innebære å være representant i et utvalg i et sykehus, i en sak med det lokale barnevernet eller i et forum som NAV har etablert. Andre eksempler på dette er ordninger med ungdomsråd og ungdommens kommunestyre, som flere kommuner har etablert.
- Universitetsforlaget 2019. Unge og medvirkning, maktbruk for nybegynnere. Terje Olsen, Aida Tesfai og Adrian Lorentsson.

De andre nivåene

Til toppen