Kommuneplanens samfunnsdel

Innhold

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune.

Web Hovedfigur

Formål med kommuneplan

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Økonomisk handlingsplan er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. 

Kommuneplan er er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-1. [1]
«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.»

Rullering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Til toppen