Nivå 1 - Internt tiltaksarbeid

Innhold

Innhent samtykke til å rådspørre med aktuelle fagpersoner og til å opprette stafettlogg. Saken drøftes med foreldre, barnet/ungdommen og evt andre aktuelle parter. Drøfting av grunnlagsinformasjon for å bidra til felles virkelighetsforståelse er viktig for å kunne definere problemstilling. Jobb sammen for å finne en løsning.

Tilbakemelding på SE MEG

1. Samtykke til stafettlogg og samhandling andre tjenester

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase av livet benytter Larvik Kommune en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Informer om denne stafettloggen og få signert et samtykke til opprettelse av logg og samarbeid med nødvendige parter.

2. Skap felles forståelse og mål

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen. Avtal tiltak i både hjem og skole/bhg.

Avklar hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan det skal informeres og hvordan de skal få mulighet til å uttale seg.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte, og hvem som bør delta på dette. 

3. Planlegg og iverksett tjenesteinterne tiltak

Avtalte tiltak gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som angår dem, og at deres mening skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få vedkommende sin egen opplevelse av endring.

4. Evaluering tiltak med barnet/foresatte og hensiktsmessige tjenester

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon er endret.

5. Beslutning avslutte eller videre oppfølging

På bakgrunn av evalueringen skal det nå fattes en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall av evalueringen:

  1. Tiltaket har hatt en ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til uro. Avslutt saken og stafettlogg.

  2. Tiltaket har effekt, men vi er ikke i mål og innsatsen bør fortsette, eller vi ser at tiltaket ikke har hatt ønsket effekt, men vurderer at det kan settes i gang andre tiltak innen egen tjeneste. Fortsett med interne tiltak i nivå 1.

  3. Tiltaket har ikke gitt ønsket effekt, og vi ser behov for hjelp fra andre tjenester. Videre tiltak drøftes og det bestemmes hvilke parter som er hensiktsmessige å få med i samarbeidet når vi nå går videre til nivå 2. Husk samtykke til eventuelt nye samarbeidsparter og avtal nytt møte.
Til toppen