Oppmåling

Innhold

Hvis du ønsker å fradele en tomt eller opprette en festetomt for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse.

Tillatelsen gis etter en egen behandling iht. plan og bygningsloven. Dette kan også være aktuelt dersom du ønsker å kjøpe deler av en annen eiendom som grenser inntil din (arealoverføring).

En justering av grensen eller sammenslåing av naboeiendommer krever normalt ikke behandling etter plan og bygningsloven. Dette kreves heller ikke ved påvisning eller klarlegging av en eiendomsgrense.

Fradeling – opprette matrikkelenhet

Ved deling av en eiendom blir en del av den eksisterende eiendommen fradelt og opprettet som en egen eiendom.

Eiendommen får tildelt eget gårds- og bruksnummer, og registreres i matrikkelen av kommunen. Gjelder også innløsning av festegrunn.

Arealoverføring

Dersom du ønsker å selge deler av din eiendom til en nabo, eller kjøpe deler av en tilgrensende eiendom og legge denne til din eiendom, må du søke om arealoverføring.
Grensejustering kan også være at alternativ for denne typen overføring av arealer mellom eiendommer. (Se avsnitt om grensejustering)

Mer informasjon om arealoverføring

Sammenslåing

Sammenslåing kan benyttes der flere eiendommer ønskes slått sammen til en eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal.

Mer informasjon om Sammenslåing

Ny festetomt/Gamle utinglyste festeavtaler

For eiendom som skal festes bort i mer enn 10 år må det opprettes en egen festetomt som grunneieren leier bort til deg for en avtalt periode. Denne tomten får eget festenummer som oversendes så til Tinglysingen for registrering i grunnboka. Krever behandling etter plan og bygningsloven.

Gamle utinglyste festeavtaler som er inngått før 01.01.1980 kan matrikuleres etter Matrikkelloven og krever ikke behandling etter Plan og bygningsloven.

Mer informasjon om Festetomt/Gamle utinglyste festeavtaler

Grensejustering

Dersom to eiendommer har en uhensiktsmessig grense seg imellom, kan denne justeres. Summen av arealene som justeres må ikke blir for store. (Den minste tomten kan ikke endre arealet mer enn 5 % totalt). Dersom arealet blir for stort, se arealoverføring over.

Mer informasjon om grensejustering

Klarlegging av eksisterende grense/Nymerking av eksisterende grensepunkt (Koordinatmålt)

En eksisterende grense som du ikke vet hvor går. Kanskje mangler det noen grensemerker (nymerking av grensepunkt)? Eller trenger du å få oppmålt en usikker grense (klarlegging av grenselinje uten koordinater)?

Mer informasjon om kartlegging av grense

Dispensasjon

Dersom søknaden ikke oppfyller kravene i lov eller plan, og det foreligger særlig grunn, kan det søkes om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven kap. 19. Det er søkers ansvar å dokumentere grunner for dispensasjon.

Mer informasjon om dispensasjon

Til toppen