Grensejustering og påvisning

Innhold

Grensejustering 

Grensejustering innebærer en overføring av mindre arealer mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større arealer må arealoverføring benyttes.

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før grensejusteringen. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Rekvisisjon om grensjustering gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes justert, partsliste over berørte parter og fullmakter (dersom noen handler på dine vegne).

Situasjonskart og oversikt over parter fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget.

Grensepåvisning

Tjenesten nymerking av eksisterende grensepunkt (tidl. grensepåvisning) kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som er fastlagt tidligere. Vi vil bruke dokumentasjonen som finnes i våre arkiver, og merke de eksisterende grensepunktene på nytt.

Grensene må tidligere være målt, og det må finnes målebrev over de aktuelle grensene.

Rekvisisjon om nymerking av eksisterende grensepunkt gjøres på skjema fra Statens kartverk.

Sammen med skjema skal det leveres Situasjonskart som viser hvilke grenser som skal påvises. Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget.

Klarlegging av grense

Klarlegging av eksisterende grensepunkt kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som ikke er oppmålt med moderne målemetoder.

Partene må selv definere grensens plassering. Det bør i tillegg foreligge skylddelingsforretning, eldre målebrev eller annen dokumentasjon.

Rekvisisjon om klarlegging av eksisterende grense gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke grenser som ønskes klarlagt. Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget.

Til toppen