Festetomt

Innhold

En festetomt (Festegrunn) er en del av en eiendom (Matrikkelenhet) der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og en fester/leietaker. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt som sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning.

Ny festetomt

Før del av grunneiendom eller jordsameie kan festes bort for mer enn 10 år, skal arealet være matrikkelført som egen matrikkelenhet, enten som festegrunn eller ved at arealet skilles ut som egen grunneiendom.

Punktfeste er en variant av en festetomt hvor arealet ikke er oppgitt hverken med areal eller grensebeskrivelse i festekontrakt.

Før ny festegrunn kan opprettes i matrikkelen må det være gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, og ev jordloven i LNF områder.

Grunn som festes eller leies ut for 10 år eller kortere, skal ikke matrikuleres, jf. matrikkellovens § 12.

Gamle utinglyste festeavtaler

Festeavtaler inngått før 1980 trenger i utgangspunktet ikke behandling etter plan og bygningsloven, og kan rekvireres etter matrikkellova (matrikulering av eksisterende umatrikulert festegrunn). Enheten må være lovlig opprettet. Kopi av gjeldende festeavtale vedlegges. Dersom partene ikke har skriftlig festeavtale, må festeforholdet dokumenteres på annen måte som viser at fester har «gammel» rett til grunn (f.eks. kvitteringer for leie, kjøpekontrakt, rettskraftig avgjørelse eller annet dokument).

Festeavtaler inngått etter 1980 må behandles etter plan og bygningsloven og ev. jordloven før avtalen kan tinglyses.

Til toppen