Fradeling – opprette matrikkelenhet

Innhold

Når du skal lage en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Ved ønske om deling av nye tomter fra en eiendom, må det søkes om oppretting av matrikkelenhet-grunneiendom. Ved deling av eiendom opprettes en ny matrikkelenhet, med nytt bruksnummer, som både kan selges og pantsettes.

Krav til fradeling

I plan og bygningsloven stilles det blant annet krav til atkomst, tilknytning til vann og avløp og krav til den ubebygde delen av tomta. Fradelingen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller bestemmelsene til denne, reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Gjeldende reguleringsplan finnes i planarkivet.

Slik søker du

For å søke om fradeling - oppretting av matrikkelenhet må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor. 

Du kan også sende nabovarsel digitalt via e-Torg

Vedlegg til søknaden

  • Situasjonskart som markerer grensene til tomtene som ønskes opprettet, og markerer grensene som blir berørt ved opprettingen. Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget.
  • Adkomst, vann og avløp må markeres på kartvedlegg.

Hvor sendes søknaden?

Disse skal sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller elektronisk til postmottak@larvik.kommune.no.

Behandling av søknad

Tekst kommer

Hva koster det?

Se Gebyrregulativ for plan-, bygge- og oppmålingssaker

Dispensasjon

Dersom søknaden ikke oppfyller kravene i lov eller plan, og det foreligger særlig grunn, kan det søkes om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven kap. 19. Det er søkers ansvar å dokumentere grunner for dispensasjon.

For at den fradelte parsellen skal oppfylle kravet til byggetomt, kan det stilles betingelser i delingsvedtaket. Det kan gjelde krav om erklæringer om rett til vann og avløp eller atkomst og parkering. Disse erklæringene må foreligge for at delingsforretning skal gjennomføres.

Til toppen