Én enkelt anledning - åpent arrangement

Innhold

Søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmenheten, på et sted uten skjenkebevilling innendørs eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1-3 dagers varighet.

- Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid. Dersom søknaden gjelder utvidet areal må arealet være i umiddelbar tilknytning til selve skjenkestedet.

Krav til søker

Det må utnevnes en skjenkeansvarlig med stedfortreder, som har ansvar for skjenkingen. Begge må være over 20 år. Videre stilles det krav om uklanderlig vandel for de involverte. Det er ikke krav om at skjenkeansvarlig og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, men en foretrekker at personene har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. For å kunne kjøpe alkohol fra engros stilles det krav om bestått kunnskapsprøve for både styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-4c.

Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

  • leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå
  • målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking
  • eventuell dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve

Arrangøren må også søke om gjennomføring av arrangementet til kommunen, skjema går blant annet til politiet. Det er en forutsetning for innvilgelse av skjenkebevilling at politiet har godkjent søknad om arrangementet. 

Søknadsfrist og behandling av søknad

Det må søkes om bevilling minimum 4 uker før arrangementet skal avholdes.

Larvik kommune har delegert myndighet til å fatte vedtak om skjenkebevilling for én enkelt anledning. 

  • Søknaden skal i utgangspunktet behandles innen 4 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.
  • Det blir ikke behandlet nye søknader i juli måned.
  • For arrangementer hvor det forventes over 15 000 deltakere/publikummere er behandlingstiden 12 uker fra komplett søknad er mottatt av kommunen.

Informasjon om omsetnings- og bevillingsgebyr.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning, dersom det foreligger alkoholpolitiske hensyn som taler mot innvilgelse. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Søknadsskjema

Ved søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning betales et gebyr på p.t. 1079 kroner jf. alkoholforskriften § 6-2.

Søk om skjenkebevilling for én enkelt anledning Søknad om arrangement/aktivitet på kommunalt område

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2017-12-06-2210). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings-, salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte arrangement fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden om bevilling.

Gebyr

Larvik kommune har f.o.m. 1. januar 2015 innført gebyr for skjenking av alkoholholdig drikk ved enkeltanledninger/arrangementer, jf. kommunestyrevedtak av 10.12.14 (sak 175/14).

Ved søknad om skjenkebevilling for et åpent arrangement, vil gebyret avhenge av hvor mye alkohol som omsettes ved arrangementet. Minstegebyr per arrangement er for tiden kr. 1079,-.
Faktura vil bli tilsendt.

Omsetningsoppgave

Etter arrangementet skal en omsetningsoppgave sendes inn til kommunen innen 14 dager, for utregning av det endelige bevillingsgebyr.

Send omsetningsoppgave for enkeltanledning
Til toppen