Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Innhold

Søknad om utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid.

Utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng arrangement som har 1-3 dagers varighet.

Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

  • Tegning over eventuelt utvidet skjenkeområde
  • Grunneiers tillatelse til bruk av omsøkt område
Søk om utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning

Behandling av søknaden

I Larvik kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om skjenkebevilling for én enkelt anledning. Søknaden behandles innen 2 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Skjenkestedets ordinære vilkår gjelder for øvrig også ved utvidet bevilling.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Fylkesmannen i Vestfold.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2017-12-06-2210). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings- salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte arrangement fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden om bevilling.

Til toppen