Alminnelig skjenkebevilling

Innhold

Søknad om alminnelig skjenkebevilling.

Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke må du både søke om og serveringsbevilling og skjenkebevilling. Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven. Søknad om skjenkebevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

Før du starter søknadsprosessen må du kontrollere at lokalet er godkjent som serveringslokale. Det er forskjell på næringslokaler. Ved usikkerhet kan du få hjelp og veiledning av Servicetorget.

Krav til søker

For å få serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. Daglig leder må ha det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet, og må være over 18 år.

Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder for skjenkebevillingen, som begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og må enten være ansatt ved utsalgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Alkoholloven og serveringsloven stiller videre krav om uklanderlig vandel for de involverte.

Det følger av serveringsloven at bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv., jf. serveringsloven § 6. De involverte må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Det følger av alkoholloven at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, jf. alkoholloven § 1-7b. Det følger videre av alkoholloven § 1-7c at styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf. alkoholloven § 1-7c.

Før søknaden blir behandlet blir den sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relaterte høringsinstanser for å avklare om de involverte oppfyller vandelskravene.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok
  • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent til serveringslokale
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt. 
  • Plantegning av lokalet ute og inne
  • Grunneiers tillatelse til uteservering
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte

Øvrige opplysninger fylles inn i skjemaet. Merk at det må opplyses om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, dersom driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.

Søk om skjenkebevilling

Behandling av søknaden

Søknader om skjenkebevilling behandles av bevillingsmyndigheten i kommunen. 

Det kan ta ca. 12 uker fra fullstendig søknad er mottatt, til saken er ferdig behandlet.

Informasjon om omsetnings- og bevillingsgebyr.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om skjenkebevilling, dersom det foreligger alkoholpolitiske hensyn og/eller andre saklige tungtveiende hensyn som taler mot innvilgelse. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2017-12-06-2210). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings- salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte skjenkested fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden om bevilling.

Overdragelse

Skjenkebevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten eller en dominerende del av virksomheten.

Hvis du skal overta et serverings- salgs- eller skjenkested må du snarest melde ifra til kommunen om dette.

Du må søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse, og kan drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad blir behandlet.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Til toppen