Praktisk bistand og opplæring

Innhold

Praktisk bistand og opplæring kan bestå av mange ulike former for hjelp og støtte, samt opplæring og veiledning i de fleste av dagliglivets oppgaver og gjøremål. Tjenesten ytes i brukerens egen bolig.

Målgruppe

 • Du som har et særlig hjelpebehov for å få utført praktiske gjøremål og andre av dagliglivets oppgaver i hjemmet.
 • Du som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3.2 pkt 6 b, jf § 3.1, første ledd.
 • Du som bor eller oppholder deg i kommunen.
 • Du som ønsker å mestre dagliglivets gjøremål mest mulig selvstendig.

Tjenestens innhold

 • Opplæring i å ivareta egenomsorg og personlig stell.
 • Opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mer selvhjulpen.
 • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av dine behov i samråd med deg og blir beskrevet i vedtaket ditt.
 • Tjenesten utføres i samarbeid med deg.

Vi tilbyr

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er avtalt med deg og med det innhold som vi har blitt enig med deg om.
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester.
 • Dersom det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant om dette snarest. I en slik situasjon kan tjenesten utsettes, alternativ tjeneste settes inn eller tjenesten ikke gjennomføres. Dette skjer etter avtale med deg/din representant.
 • Du får innsyn i saken når du ønsker det.

Våre forventninger

 • Du må selv søke om tjenesten.
 • Du deltar aktivt ved planlegging og senere vurderinger av tjenesten.
 • Du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenestene må endres for en kort periode.
 • Du stiller til rådighet utstyr som er nødvendig, for eksempel støvsuger og vaskemidler, samt at leiligheten er tilrettelagt slik at tjenesten kan ytes.
 • Du møter og samarbeider med personalet på en ordentlig måte, og er klar over at vi ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
 • Du er klar over at personalet ikke har anledning til å engasjere seg på sosiale, nettbaserte fora sammen med deg.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten helst ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Du/din representant gir beskjed dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid. Dersom du ikke ønsker tjenesten til avtalt tidspunkt, kan du ikke forvente at du får tjenesten senere.
 • Dersom det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til at vi setter opp nøkkelboks.
 • Vi forventer at du samarbeider med tjenesteyterne om hjelpemidler som er nødvendige i tjenesten.

Betaling


Det kreves ikke vederlag for tjeneste som er opplæring eller der den praktiske bistanden først og fremst gjelder personlig omsorg og hygiene.
Det kreves vederlag for praktisk bistand til rengjøring av hjemmet som ikke er knyttet til opplæring, se Praktisk bistand og rengjøring.

Nøkkelboks er gratis.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen