Bistand til renhold

Innhold

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å utføre nødvendig renhold av hjemmet.

Du kan søke om praktisk bistand når du bor hjemme eller oppholder deg i Larvik kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet. Tjenesten skal kompensere for din nedsatte evne til å ivareta praktiske gjøremål. 

Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Målgruppe

 • Du som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Du som har et hjelpebehov og nedsatt evne til å utføre nødvendig renhold i hjemmet.

Tjenestens innhold

 • Bistand eller hjelp til praktiske gjøremål knyttet til nødvendig rengjøring av hjemmet. Bistand gis til rengjøring av daglig bruksareal. Det tildeles minst hver 4. uke og har en varighet på minst 1 time hver gang.
 • Tjenesten skal kompensere for din nedsatte evne til å ivareta praktiske gjøremål. Er ditt behov for hjelp av midlertidig art, vil målsettingen være at du etter hvert skal kunne klare mer selv.
 • Tjenestens innhold og varighet blir beskrevet i vedtaket ditt.
 • Tjenesten utføres i samråd med deg

Vi tilbyr

 • Sammen med deg tar vi utgangspunkt i din situasjon og hva du med rimelighet selv klarer når vi vurderer ditt bistandsbehov.
 • Vi yter tjenesten slik det kommer fram i vedtaket.
 • I samråd med deg blir omfanget av tjenesten fortløpende vurdert.
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi som kommer hjem til deg, har fått opplæring i å utføre tjenesten.
 • Vi gir deg hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester.
 • Dersom det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg om dette snarest. I en slik situasjon kan tjenesten utsettes, utebli eller alternativ tjeneste settes inn. Dette skjer etter avtale med deg. 
 • Vi tar en eventuell klage på utførelsen av tjenesten alvorlig og iverksetter grundige undersøkelser.
 • Du har innsyn i saken din

Våre forventninger

 • Du må selv søke om tjenesten.
 • Du deltar aktivt ved kartlegging av ditt bistandsbehov, i planlegging og gjennomføringen av tjenesten.
 • Du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenestene må endres for en kort periode.
 • I dialog med hjemmetjenesten stiller du til rådighet utstyr som er nødvendig og hensiktsmessig, for eksempel støvsuger og vaskemidler.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten helst ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Dersom du røyker, skal dette unngås når hjemmetjenesten er hos deg.
 • Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.
 • Du gir beskjed dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid
 • Du er tilstede i hjemmet når tjenesten ytes. Eller gir oss tillatelse til å sette opp nøkkelboks.
 • Dersom det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til at vi setter opp nøkkelboks.

Betaling

 • Det kreves vederlag for praktisk bistand som er knyttet til jevnlig renhold av hjemmet. Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatser. Satsene er inntektsgraderte.
 • Nøkkelboks er gratis.

Prisliste for helse og omsorgstjenester

Søknad

Klage

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Servicetorget, eller se betalingssatser og priser for hjemmetjenester i Larvik kommune.

Til toppen