Trafikksikker skole

Innhold

Trafikksikker skole er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at skolens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller.

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar. Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket.

Skolen skal også legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Foresatte fra 1. - 7. trinn skal årlig motta informasjon om trafikksikkerhet fra skolen. 

les mer om foreldresamarbeid i Larvikskolen

Oversikt over ulike temaer i Larvikskolen 

Skolene i Larvik kommune skal ha et kvalitetssikret trafikksikkerhetsarbeid som ivaretar de kravene som lover og forskrifter stiller. 

Det er i barn- og ungdomsårene du legger dine byggesteiner for resten av livet. Det er derfor viktig at det legges gode brikker rundt holdninger til sikkerhet. Voksne er rollemodeller og skal medvirke til at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide. 

På skjemaet under kan du se tiltak som tas rundt ulike temaer i skolen:

TEMA 

TILTAK 

ANSVARLIG 

FRIST

Trafikkopplæring 

LK20: 

Skolene følger kompetansemålene i LK 20 som skal bidra til økt kunnskap og ferdigheter med fokus på trafikkregler for fotgjengere og syklister. www.tryggtrafikk.no/skole/kunnskapsloftet-2020 

Alle lærere skal ha fokus på regler og trygg ferdsel langs vei. https://www.tryggtrafikk.no/skole/informasjon-til-foreldre-og-laerere/laerere-og-foreldre/

Øve trafikkregler når elevene er med andre steder (fotgjengerfelt, trafikklys osv.)

Materiell fra TRYGG TRAFIKK til bruk i trafikkopplæring og trafikktrygghet i skolen: https://www.tryggtrafikk.no/skole/undervisningsmateriell/

Kroppsøvingslærer, Kontaktlærer og alle lærere

Høst/vår

Skoleveien 

Elever som kommer med buss til skolen: 

Buss-selskapet har ansvar for elevene ved skoleskyss, Larvik kommune organiserer bussvakt for elevene som blir hentet og venter på bussen. Dersom elevene blir hentet av foreldrene er det foreldrene som har ansvaret. 

Elever som går til skolen: 

Elevene som går til skolen går på fortau og benytter fotgjengerfelt hvis de skal krysse veien. 

Elever som sykler til skolen: 

Elever som sykler til skolen må ha hjelm. Dette skal være årlig tema i FAU, det samme gjelder aldersgrense for sykling. Selv om dette er foresattes ansvar skal det være en sak å ta opp ved oppstart av nytt skoleår.

ADM/Foreldre/FAU

Alltid

Ekskursjoner og opplæring i skolens regi

Gå langs veg: Den/de voksne skal ha refleksvest og elevene skal gå på rekke sammen med den/de voksne. Ha en ansvarlig foran og sist rekka. Den/de voksne vurderer på hvilken side av veien elevene skal gå ved farlig veistrekning. 

Skriftlig tillatelse fra foreldre om at elevene kan sitte på i privatbiler i skole-sammenheng. Bilen må være i forskriftsmessig stand, egne skjema skal fylles ut. Alle må bruke bilbelte. 

Regler for trygg oppførsel på bussholdeplass og buss må repeteres. Den voksne har med mobiltelefon og førstehjelpsutstyr.

Lærerne og rektor

Alltid og før første ekskursjon og seneste 01. september

På skolebussen og bussholdeplassen

Elevene skal følge buss-reglene på skoleskyssen til og fra skolen 

  1. På bussen skal elevene ha på bilbelte, sitte i ro i setet til bussen har stoppet og ikke uroe andre. 
  2. På bussholdeplassen skal elevene oppføre seg slik at de ikke utsetter seg selv eller andre for fare. Stå i ro til bussen har stoppet, vente til bussen har kjørt før en går over vegen.

Kontaktlærer

Alltid

Sykling

Alle skal bruke hjelm når de sykler til/fra skolen og bruker sykkel i skole-sammenheng. Både lærere og elever skal bruke refleksvest ved sykling langs vei. 

Den voksne har med mobiltelefon og førstehjelpsutstyr.

Lærerne

Alltid

Sykkelopplæring

Samtale om og praktisk øving på ulike nivå hver høst og ved oppstart av sykkelsesongen om våren. Det er vanskelig å sette en fast aldersgrense for når barn kan sykle alene i trafikken. Du som forelder må du vurdere ditt barns modenhet, trafikkforståelse og hvordan han eller hun behersker syklingen. 

Trygg Trafikk anbefaler likevel at barn bør være 10-12 år før de sykler alene på steder der det er biler og andre kjøretøy. 

https://www.tryggtrafikk.no/barn-pa-sykkel/nar-kan-barn-sykle-trafikken/

Kontaktlærer og gymlærer

Høst/vår

Jogging langs vei

Elevene blir informert om hvordan de skal jogge eller gå langs vei, dette må ALLTID gjøres ved oppstart av skoleåret.

Gymlærer

Alltid

Refleksbruk

Arrangere reflekskampanje med demonstrasjon av refleks. Vise film og oppfordre til å bruke refleks når en venter på skolebussen om morgenen eller går til skolen, samt ellers når en ferdes etter veien når det mørkner. 

Utdeling av refleksvester til 1.kl-elever.

Rektor og FAU-leder

Innen midten av oktober (refleksens dag)

Påminnelse om reglene

Gjennomgang og påminnelse for alle lærerne ved skolestart hver høst. 

Gjennomgang og påminnelse av regler for elevene. 

Gjennomgang /informasjon med/til foreldre

Rektor, kontaktlærer og gymlærer

August og fortløpende høst/vår

Valgfag Trafikk

Elever som gjennomfører valgfag Trafikk og arbeider mot kompetansemålene utarbeidet av UDIR. Det er mulig å få dette godkjent som Trafikalt grunnkurs.

Faglærerne

Desember til juni.

 

Til toppen