Klima- og energiplan

Innhold

Hvorfor klima- og energiplan?

Internasjonale, nasjonale og lokale retningslinjer og føringer sier at CO2 utslippet skal reduseres.

Det er allment akseptert at klimaendringene er menneskeskapte og at middeltemperaturen viser en økning over tid på tross av årlige variasjoner. Vi må forvente å måtte forholde oss til et varmere og våtere klima.

Det pågår omfattende prosesser både nasjonalt og internasjonalt for å lykkes i klima- og energiarbeidet. Kommunen har en sentral rolle i dette arbeidet – rundt 20 prosent av de nasjonale utslippene er knyttet til kommunal virksomhet og virkemidler som kommunen kontrollerer.

Kommunen har en rolle og et ansvar som forebygger. Global oppvarming fører til klimaendringer og mer ekstremvær. Det vil bli varmere og våtere. Å håndtere overflatevann og flom er viktige oppgaver for kommunen. Kommunen skal ha kunnskap og beredskap både for akutte hendelser og senvirkninger av klimaendringer. Klima- og energiplanen for Larvik kommune inneholder fakta om klima og energi i Larvik kommune, både på samfunns- og bedriftsnivå.

Historikk

Handlingsprogrammet 2017 - 2020 er vedtatt. Besluttningsgrunnlaget ble lagt fram for kommunestyret som melding i juni 2016 og var ute på høring i perioden 5. - 25. september 2016.

Formål

Hovedformålet med denne planen og planarbeidet er å fastlegge kommunens ambisjon i klima- og energiarbeidet samt legge føringer for hvilke virkemidler kommunen vil benytte seg av for å realisere denne ambisjonen. Larvik kommune ønsker å ha en plan som er realistisk, målrettet og hensiktsmessig.

Handlingsprogrammet har 5 fokusområder

  • Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid
  • Tilpasning til klimaendringer
  • Areal og transport
  • Stasjonært energiforbruk
  • Forbruk og avfall 
Til toppen