Høring – forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Innhold

Frist for uttalelse: 19. mai 2024

Dagens opplæringslov

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø
Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen

Ny opplæringslov fra 1.8.24 

Kapittel 10 Det beste for eleven, medverknad, skoledemokrati, foreldresamarbei, skolereglar og plikt til å delta. 
§ 10-7.Skolereglar
Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om organisering av skoledemokratiet og om rettar og plikter for elevane, mellom anna om orden og oppførsel (skolereglar).

Kommunen og fylkeskommunen kan i slike skolereglar angi kva tiltak som kan brukast når elevar bryt skolereglane, og korleis slike saker skal behandlast.”

Forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Dagens rutiner

Larvik kommune har en lokal vedtatt forskrift om ordensreglement jf. opplæringslovens § 9 A-10
Hver skole har:

Kommunestyret vedtok en utvidet ordning der samarbeidsutvalget har avgjørelsesrett i noen saker og fungerer som rådgivende organ i andre, jf. KST-sak 074/06. I sak 011/10 ble ordningene utvidet til å gjelde SU og SMU. 

Endringer i opplæringsloven

Det er nytt at kommunen har plikt til å vedta forskrift om skoledemokrati.

Endringer i forhold til dagens regler

Vi foreslår at gjeldende regler i ordensreglement i Larvikskolen videreføres i ny forskrift med noen endringer. 
Teksten og oppbyggingen av paragrafer er noe endret. 

 • § 3 Orden i ordensreglementet er § 6 i ny forskrift.
 • § 4 Oppførsel i ordensreglementet er § 7 i ny forskrift.
 • § 5 Oppførsel som ikke aksepteres er lagt inn under § 7 i ny forskrift.
 • § 6 Elektronisk og digitalt utstyr og digitale rettigheter i ordensreglementet overføres til låneavtale for digital enhet.
 • § 7 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel er § 8 i ny forskrift
 • § 8 Anmeldelse av straffbare forhold er lagt inn under § 8 i ny forskrift
 • § 9 Erstatningsansvar er lagt inn under § 8 i ny forskrift
 • § 10 Saksbehandling er lagt inn under § 8 og § 9 i ny forskrift

§ 3 Skoledemokrati og organiseringa av skoledemokrati nytt punkt i forskrift

 • Vi foreslår at elevråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) videreføres jf. dagens praksis. 

Målet med utvidet SU var at medlemmene skulle få større mulighet for påvirkning. SU skulle gi råd og hadde beslutningsansvar i noen saker jf. KST-sak 074/06. Det er ikke krav i ny opplæringslov om SU og SMU, men vi ønsker å ivareta dialogen mellom elever, foresatte, ansatte og politisk representant.

 • Vi foreslår at samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) blir slått sammen til skolemiljøutvalg (SMU), og at beslutningsmyndigheten som er gitt i tidligere KST-vedtak opphører. 
  Det nye utvalget vil være rådgivende og det vil være et flertall av elever og foreldre.
  Utvalget skal prioritere arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. 
  Utvalget skal være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet og opplæring.  
 • Kommunen skal ha egne rutiner for skolemiljøutvalg.
  Rutinen for skolemiljøutvalget vil videreføre dagens årshjul for SU med 3 faste møter pr. skoleår, og medlemmene i nytt skolemiljøutvalg vil bestå av: 
  • 2 elever
  • 4 foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) – en fra SFO
  • 2 ansatte
  • 1 kommunestyrerepresentant
  • 1 rektor (sekretær)


§ 4 Bruk av mobiltelefoner og smartklokker nytt punkt i forskrift

 • Allerede i 2018 ble det fattet vedtak i kommunestyresak 234/18 punkt 5: “ Kommunestyret oppfordrer sterkt til mobilfrie timer og friminutt ved alle skolene i Larvik.” Dette førte til en endring av praksis på de fleste skolene. 

§ 5 Elevens rettigheter nytt punkt i forskrift
Denne paragrafen bygger på barnets rettigheter og plikter i kapittel 10 i ny opplæringslov.

Gi innspill

Innspill sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 24/26133 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for uttalelse er 19. mai 2024.

Til toppen