Ordensreglement

Innhold

Ordensreglement i Larvikskolen

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. opplæringslovens § 9 A-10. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

 § 1 Formål

Alle elever i Larvikskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jf. Opplæringslovens § 9A. Ordensreglementet skal være med på å skape et godt forhold mellom elever, og mellom elever, lærere og andre ansatte. Felles reglement for alle grunnskolene i Larvik skal bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø.

 § 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder på skoleveien, i skoletiden, på SFO og ved alle arrangementer i regi av skolen. Reglementet avklarer også akseptabel bruk av IKT for målgruppen. Skolene skal i tillegg utarbeide et eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold.

 § 3 Orden

Orden gjelder forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats.

Eleven skal:

 • møte presis til timer og avtaler
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeidet til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • bidra til å holde skolens område rent og ryddig

Elever som har digital enhet, skal:

 • ha den med på skolen og sørge for at den er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes hele skoledagen
 • behandle den pent, og alltid ha beskyttelsesdeksel på iPaden. Chromebooken skal ligge i etuiet sitt når den er i bruk.

§ 4 Oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler, inkludert personlig digital enhet
 • vise nettvett
 • ikke ta bilder av ansatte og medelever uten samtykke
 • ikke publisere informasjon som krenker enkeltpersoner eller grupper
 • bruke digitalt utstyr til skolerelaterte aktiviteter i samarbeid med læreren
 • ikke laste ned ulovlig materiale fra Internett så som pornografisk, rasistisk og annet materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk

Banning, slåssing og forstyrrelse av andres læring og lek, er å vise manglende respekt og hensyn.

§ 5 Oppførsel som ikke aksepteres

Larvikskolen skal være fri for hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, trakassering og sjikane. Digital mobbing skal ikke forekomme, uavhengig av om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr. Det er uakseptabelt å utøve eller true med fysisk vold.

Farlige gjenstander
Farlig redskap eller våpen som kan benyttes til å skade andre er ikke tillatt.

Rusmidler
Det er forbudt å bruke og oppbevare tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler i skoletiden og under alle skolens arrangementer

Fravær
Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig. Skolen skal varsle elevens foresatte dersom eleven uteblir fra skolen uten at beskjed er gitt. Ugyldig fravær vektlegges når eleven skal vurderes i orden.

§ 6 Elektronisk og digitalt utstyr og digitale rettigheter

 • Alle elever har rett til opplæring og bruk av IKT for å oppnå målene i læreplanen.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun brukes av den aktuelle eleven.
 • Larvik kommune avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett på iPad /pc/ chromebook. Den digitale enheten er leveret med nødvendig programvare. Elevene skal ikke fjerne eller legge til programvare eller bruke personlig Apple-ID eller privat Google-konto.
 • Personopplysninger skal aldri utleveres.
 • Datatrafikk (ved den enkelte skole) kan bli logget.
 • Larvik kommune er ikke ansvarlig for tap av data på digitalt utstyr.

 § 7 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Ved brudd på reglene for orden og oppførsel i Larvikskolen gjelder følgende sanksjoner:

 • Anmerkning
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Midlertidig inndragning og ny opplæring i bruk av digitalt utstyr
 • Brudd på opphavsretten til tekst, bilder, musikk, film eller lyd kan føre til rettslige sanksjoner
 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte jf. Opplæringsloven. § 8-1
 • Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen jf. Opplæringsloven § 9 A-11
 • Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil 3 dager på 8.-10 trinn jf. Opplæringsloven § 9 A-11

Ved bruk av vold, særlig provoserende atferd eller andre grove eller gjentatte brudd på ordensreglene, kan elever vises bort fra undervisningen. Lærere kan bortvise elever fra egen undervisningsøkt begrenset til to klokketimer. Læreren kan kun beslutte å sende en elev ut av undervisningen og ikke hjem. Skolen har, som ellers, ansvar for nødvendig tilsyn med eleven.

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner

§ 8 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 9 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. I Larvik krever vi ikke erstatning i 1. og 2. trinn, erstatningssummen for 3.-10. trinn er inntil kr. 500,-.

I følge skadeerstatningsloven § 1.2 kan foresatte bli ansvarlige for inntil 5.000 kr. Ved alle typer skader eller tyveri vil det bli en sak ved skolen der det undersøkes hva som har skjedd og vurderes hvor ansvaret for hendelsen ligger.

§ 10 Saksbehandling

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen og hvis mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.
 • Foreldre/foresatte til elever på 1.–7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
 • Sanksjonene i § 7 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 11 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. juni 2016. Oppdatert 18.8.2023


Referanser:
Ordensreglement Udir-8-2014 
Rundskrivet omhandler flere detaljer og vurderinger som kan være nyttige i forståelse og håndteringen av ordensreglementet.

Godkjent 25.1.2018, revidert 18.8.2023.

Til toppen