Elevråd

Innhold

Alle skoler skal ha elevråd.

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag.

Elevråd

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse fra mellom- og ungdomstrinn. Disse skal ha møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet.

Elevrådets oppgave

Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi.

Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Demokrati i skolen

Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor.

Elevrådet er en viktig arena for å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.

Elevrådsrepresentant

Representantene skal velges senest tre uker etter skolestart.

Oppgaver

 • Få og gi informasjon.
 • Snakke med andre elever om meninger og forslag de har.
 • Diskutere aktuelle saker for elevrådet i klassen og bringe denne informasjonen videre til rektor og lærere.
 • Ta med seg informasjon tilbake til klassen om ting som er blitt besluttet og planer som er lagt.

Saker for elevrådet

 • Psykososialt skolemiljø
 • Utemiljø
 • Kantine
 • Fysiske forhold
 • Skolefotografering
 • Aktivitetsdager
 • Renhold på skolen
 • Utflukter
Til toppen