Foreldresamarbeid i skolen

Innhold

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring.

Foreldremøter i skolen

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Et forum for dette samarbeidet, er foreldremøtet.

Det holdes 2 foreldremøter pr år og møtet finner som regel sted på skolen. Et foreldremøte varer som regel i 2 timer, møtet ledes av kontaktlærere og det er satt opp en agenda på forhånd.

Det første foreldremøtet

Det første foreldremøtet i 1. og 8. trinn finner sted i august/september.

Gjennomføring av møte

Alle møter vil som regel starte med bilder, presentasjoner og arbeider av elevene, det vil være faglig og sosialt fokus og det vil være rom for foreldre til å ta opp ting til diskusjon. Andre instanser som helsesykepleier, politiet, andre kommunale avdelinger ol. vil etter behov også komme inn i disse møtene.

Utviklingssamtale med foreldre og elev

Kontaktlærer skal minst to ganger i året, oktober/desember og mars/mai, ha en planlagt og strukturert samtale med foresatte og elev om hvordan eleven arbeider til daglig, gjøre rede for hvor eleven står i forhold til kompetansemåla i faga og gi en framovermelding.
I tillegg skal kontaktlærer samtale med foreldrene om utviklinga til eleven i lys av Opplæringsloven § 1-2 og Læreplanens generelle del og prinsipp for opplæringa som blant annet omhandler verdier som respekt for medmennesker.

Samtalen skal klargjøre hvordan skolen, eleven og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsområder for FAU

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere.
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre.
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalg (SU)

"Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantaane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen."

Sammensetningen av utvidet SU i Larvik kommune:

 • 4 foresatte valgt fra FAU, derav en fra SFO *
 • 2 fra undervisningspersonalet
 • 1 fra de ansatte
 • 2 elever ** (ikke stemmerett i beslutningssaker)
 • 1 rektor som sekretær, har stemmerett
 • 1 representant oppnevnt av kommunestyret
 • 1 virksomhetsleder, har forslag og talerett
 • 1 SFO leder ved behandling av SFO-saker, har stemmerett

* SFO representant, er kun aktuelt for barneskolen.
** Elevrepresentanter for skoler med 5-7 klassetrinn og 8-10 klassetrinn. Elevrepresentanter kan ikke pålegges taushetsplikt og må eventuelt fratre slike saker.

I saker der SU er tillagt beslutningsmyndighet har elevene møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Elevenes møtehonorar disponeres av elevrådet. 
SU kan fungerer som skolemiljøutvalg , men da må foreldre og elever har samlet flertall (en av kommunes representanter går ut av møte). 

SU skal orienteres om:

 • Skolens behov for kompetanse i personalgruppa.
 • Nasjonale prøver
 • Elevundersøkelsen på trinn- nivå.
 • I skolemiljøutvalget bør resultatene fra
 • Elevundersøkelsen jobbes med i forhold til tiltak.

SU kan ha beslutningsansvar:

 • For fordeling av budsjett skoler og SFO innenfor tildelte rammer.
 • Betaling for mat i SFO.
 • SU trekkes aktivt med i beslutning om utvidet åpningstider i SFO.
 • Planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold og planer for skolens utemiljø.
 • Tiltak for å nå mål i Kvalitet i skolen og Strategidokumentet.
  • Beslutningsansvar gjelder saker som kan ordnes innenfor skolens årsbudsjett.
 • Det avholdes 3 møter pr år der det fattes beslutninger, og møtegodtgjørelse utbetales. Godtgjøring til elever går til elevrådet. Rektor får ikke godtgjøring.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. SU kan fungere som skolemiljøutvalg, men da må foreldre og elever ha et samlet flertall (en av kommunens representanter går ut av møte).

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.
Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.
Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre skolemiljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.
Elever og foreldre har rett til å bli hørt.

Utdanningsdirektoratet - Skolemiljøutvalg Foreldreutvalg for grunnopplæringen - Skolemiljøutvalg

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Lavik Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et samlende og koordinerende organ for samtlige foreldre i barnehager og grunnskoler Larvik kommune, og skal sammen med skolenes FAU og foreldrerepresentantene i barnehagenes SU arbeide til beste for barnehage- og grunnskolesektoren i Larvik, sett fra foreldrenes ståsted.
Larvik KFU skal arbeide for å påvirke kommunens administrative og politiske ledelse, og for å styrke foreldrenes egne muligheter til å drive sitt arbeid på den enkelte skole og barnehage.

Opplæringsloven kapittel 11. Organ for brukermedverknad i skolen Les mer om Larviks kommunale foreldreutvalg

Ansatte og funksjoner

Rektor

Rektor er skolens øverste leder, og har det overordnede ansvaret for skolens drift og pedagogiske tilbud og innhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet og tilbudet.
 • Personalansvar for de ansatte.
 • Økonomi og budsjettansvar.
 • Behandler evt. klager.
 • Medlem i skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.
 • Samarbeider med skolens FAU.

Teamleder

Teamleder utgjør sammen med rektor og SFO–leder skolens ledergruppe og er pådriver i skolens utviklingsarbeid
Skolens lærere og ansatte som har sitt arbeid i klasserommet er inndelt i team og teamleder er ansvarlig for koordinering og veiledning av det arbeidet som utføres på teamet.
Teamlederne har delegert myndighet som stedfortreder ved rektors fravær.

Kontaktlærer

En kontaktlærer er en lærer som har som tilleggsoppgave å være et bindeledd mellom skolen og elevenes foreldre. En kontaktlærer er ansvarlig for å ha jevnlige samtaler med eleven og foreldrene, og på den måten lage et tettere bånd og mer åpenhet mellom hjem og skole.
Kontaktlæreren erstatter den tidligere klassestyreren.

Arbeidsoppgaver:

 • Veilede eleven i forhold til læring og utvikling.
 • Tilpasse elevens periodeplan.
 • Kontakt og samtale mellom skolen og hjemmet.
 • Ansvaret for at det gjennomføres minst 2 planlagte og strukturerte samtaler med elevene og de foresatte.
 • Registrere fravær og brudd på trivsel/ ordensregler.
 • Ansvar for oppfølging av spesielle behov hos eleven.
 • Kontakt med andre etater (PPT, barnevern, helseetaten osv.).

Assistent

Har i samarbeid med lærer ansvar for oppfølging av elever, samt delta inn i skolens arbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå elever med funksjonshemninger.
 • Bistå elever som har behov for ekstra oppfølging av sosial art.
 • Støtte elever med faglige vansker.
 • Generell støtte i klasser.

Miljøterapeuter

I Larviksskolen har vi tre miljøterapeuter. Disse dekker hvert sitt oppvekstområde. Bruken av miljøterapeuten styres av rektor ved den enkelte skole, og denne kan kobles inn i saker som f.eks. angår læringsmiljø, sosial kompetanse, skolefravær, trivsel for den enkelte elev og foreldresamarbeid. Miljøterapeuten samarbeider med de involverte parter om tiltak og oppfølging.

 

Til toppen