Bod, uthus, pergola og anneks

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Bod er ofte et bygg om er beregnet for oppbevaring av for eksempel hageredskaper, sportsutstyr eller ved. Boden kan enten være et tilbygg til huset eller garasjen, eller den kan være en frittliggende bygning. En bod kan ikke brukes til beboelse.

Uthus/lekestue er en frittliggende bygning, som ikke skal brukes til beboelse.

Anneks er et frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte som er beregnet for beboelse. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom slik at flere personer skal kunne overnatte på en bolig-, eller fritidseiendom. Annekset kan ikke ha både kjøkken og bad, men kun fungere sammen med hovedbygningen.

I de tilfeller annekset inneholder både kjøkken og bad, og dette ikke er omsøkt, vil det kunne bety at annekset er ulovlig.

Pergola
Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Dersom det blir lagt tak på byggverket er det ikke lenger definert som pergola og det vil kunne medregnes i bebygd areal (BYA) på en tomt.

Bod, uthus, pergola og lekestue kan være fritatt for søknadsplikten. Et anneks må du alltid søke om.

Krever ikke søknad

Tilbygg - Bod

For at boden skal være fritatt fra søknadsplikten, må den tilfredsstille følgende krav:

 • oppføres på bebygd eiendom
 • ikke komme i konflikt med plankart eller planbestemmelser,
 • verken ha et bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m2,
 • ikke ha rom for beboelse eller varig opphold
 • maksimalt knytte seg til to etasjer eller plan på den eksisterende bygningen, og
 • være understøttet

Pergola

For at pergolaen skal være unntatt søknadsplikt, må den tilfredsstille følgende krav:

 • Oppføres på bebygd eiendom
 • Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
 • Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense

Frittliggende bygning - Uthus/lekestue og bod

For at uthuset eller lekestuen skal være fritatt fra søknadsplikten, må den tilfredsstille følgende krav:

 • oppføres på bebygd eiendom
 • verken ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m2.
 • mønehøyden kan ikke være over 4.0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • kun oppføres i en etasje
 • ikke underbygges med kjeller
 • ikke nærmere enn 1,0 m fra nabogrensen eller annen bygning på eiendommen, og
 • ikke plasseres over ledninger i grunnen

Husk at noen reguleringsplaner har restriksjoner på frittliggende boder.
Sjekk planen for din eiendom.

Krever søknad

Tilbygg

Du må søke hvis det du bygger skal brukes til beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom eller WC/bad. Tilbygget kan heller ikke inneholde arbeidsrom som verksted, kontor, atelier eller øvingslokale.

Pergola

Dersom pergolaen får et tak, det vil si, at byggverket ikke lenger kun har stokker/bjelker som er lagt med åpne mellomrom, vil det kunne medføre en søknadsplikt. Dette gjelder også i de tilfeller hvor ‘pergolaen’ har et tak bestående av skyvbare lameller. For å avgjøre om byggverket med tak (ikke lenger en pergola) er søknadspliktig, se punktet om Frittliggende bygning – Uthus/lekestue og bod.

Frittliggende bygning

Du må søke hvis:

 • du skal bygge et anneks,
 • bruke bygningen til oppholdsrom,
 • det du bygger inneholder både kjøkken og WC/bad, eller
 • hvis bygningen skal brukes til overnatting.

Anneks

Krever søknad da dette ansees som bygning som skal brukes til overnatting.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv (selvbygger)

Du kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeidene på egen eiendom, hvis du kan sannsynliggjøre at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.
Les mer om å søke selv som selvbygger her.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom bygningen inneholder kjøkken og wc/bad og/eller skal benyttes til overnatting.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ. 

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen