Serveringsbevilling

Innhold

Alle steder som serverer mat og/eller drikke må ha serveringsbevilling.

Hvis du planlegger å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Før du starter søknadsprosessen må du kontrollere at eventuelt lokale er godkjent som serveringslokale. Det er forskjell på næringslokaler. Ved usikkerhet kan du få hjelp og veiledning av Servicetorget.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven.

Våre forventninger

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være over 18 år og ha bestått etablererprøven.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv., jf. serveringsloven § 6.

De involverte må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Før søknaden behandles blir den sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relevante høringsinstanser for å avklare om de involverte oppfyller vandelskravene.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok
  • Dokumentasjon på at eventuelt lokale er godkjent til serveringslokale
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må tillatelse til framleie og framleiekontrakt sendes inn.
  • Plantegning av serveringslokalet inne og ute
  • Grunneiers tillatelse til uteservering
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte

Øvrige opplysninger fylles inn i skjemaet. Mer at det må opplyses om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, dersom driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.

Søk om serveringsbevilling

Behandling av søknaden

I Larvik kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling behandles innen 6-8 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om serveringsbevilling. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2010-10-27-1389). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings- salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte serveringssted fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden om bevilling.

Overdragelse

En serveringsbevilling faller bort ved overdragelse av serveringsstedet - eller en dominerende del.

Hvis du skal overta et serverings- salgs eller skjenkested må du snarest melde ifra til kommunen om dette. Du må søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse, og kan drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad blir behandlet.

Til toppen