Aktivitetstilskudd

Innhold

Frivillige aktører (sammenslutninger eller enkeltpersoner) kan søke om inntil 5000 kr til åpne og tilgjengelige aktivitetstiltak. Enkel søknad og rask behandlingstid!

Med ordningen ønsker kommunen å bidra til å fremme god folkehelse og styrke nærmiljøene rundt om i kommunen.

Tilskuddet er forbeholdt frivillige aktører som faller utenfor ordningene for idrett- og friluftslivsforeninger og foreninger innen kulturfeltet.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Alle slags allmennyttige «lavterskelaktiviteter», som er egnet til å skape sosiale møteplasser og til å fremme egenaktivitet, mangfold og inkludering, kan utløse aktivitetstilskudd.

Du kan søke om et tilskudd på inntil 5000 kroner til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for et konkret aktivitetstiltak i ditt nærmiljø. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik.

Tilskuddet kan ikke benyttes til lønn/honorar til arrangør/søker. Tilskuddet kan heller ikke benyttes til å dekke deltakeravgift.

Prioriterte målgrupper og tiltak

Lavterskeltilbud, aktiviteter rettet mot barn og unge (til og med 19 år), og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for tilrettelegging, prioriteres ved tildelingen.

Hvem kan søke?

Grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, som på frivillig basis legger til rette for tiltak som nevnt ovenfor, kan søke.

Med "frivillighet" i denne sammenheng menes arbeid/virksomhet som har et ikke-kommersielt formål, og som utføres på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Videre må dette ulønnede arbeidet være til fordel for lokalsamfunnet, ved at aktiviteten utføres direkte overfor andre enn ens nære slektninger og personer tilhørende egen husholdning.

Hvem kan ikke søke?

  • grupper som omfattes av tilskuddsordningene for lag og foreninger
  • rent kommersielle aktører
  • kommunale/offentlige instanser

Søknadsfrister

Tilskuddstildeling skjer to ganger per år, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Slik søker du

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Søk aktivitetstilskudd

Ingen krav til tilleggsdokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur og idrett.

Kontaktpersoner:

  • Silje Strømberg (saksbehandler), silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Eksterne tilskuddsordninger:

Søkeverktøy (eksterne ordninger):

Til toppen