Driftstilskudd til foreninger innen kulturfeltet

Innhold

Lokale lag og foreninger innen kulturfeltet kan søke om kommunalt driftstilskudd.

Driftstilskudd

Ordningen skal støtte og stimulere lokale og frivillige organisasjoner med virksomhet knyttet til kulturarv og lokalhistorie, og/eller til kunstnerisk virksomhet i vid forstand.

Driftstilskudd gis som et bidrag til å dekke foreningenes kostnader knyttet til ordinære foreningsaktiviteter. Ordningen er altså særlig rettet inn mot den organiserte kulturfrivillighetens faste fritidstilbud, altså ordinære medlemsaktiviteter som skjer på regelmessig basis gjennom året.

Nye retningslinjer for tildeling er vedtatt av kommunestyret 15.09.2021.

Driftstilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i det lokale kunst- og kulturtilbudet, og det er et mål at kommunens innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger, får tilgang til et bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter. Prioriterte målgrupper er barn og ungdom, og grupper med særskilte behov for tilrettelegging.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner innen kulturfrivilligheten, som er hjemmehørende i Larvik kommune, og som tilbyr foreningsaktiviteter som foregår lokalt i Larvik.

Søknadsfrist

Tilskuddstildelingen skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Slik søker du

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Søk driftstilskudd

Vedlegg til søknad om driftstilskudd:

  • siste årsmelding
  • siste års regnskap
  • budsjett for søknadsåret

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur og idrett.

Kontaktpersoner:

  • Silje Strømberg (saksbehandler), silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947

Tilskudd til særkilte tiltak

Skal foreningen din skal lage et kulturprosjekt eller –arrangement, alene eller i samarbeid med andre?

Da kan du søke i den nye ordningen med prosjekt- og arrangementstilskudd, dersom det aktuelle tiltaket skiller seg klart ut fra foreningens ordinære aktivitetstilbud (og som gir grunnlag for tildeling av driftstilskudd).

Søknadsfristen er 1. september.

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Annen relevant informasjon for lag og foreninger:

Eksterne tilskuddsordninger:

Søkerveiledning, eksterne ordninger:

Til toppen