Larvik byjubileum 2021

Innhold

Larvik by ble 350 år den 29. september 2021 og det ble feiret med en svær byfest med fokus på medborgerskap og samarbeid!

Larviks 350 års jubileum i 2021 har fått tittelen «Vi350» nettopp fordi jubileets sentrale fokus er menneskene og alle historiene de representerer og forteller fra fortiden og i dag.

Vi350 er et samarbeidsprosjekt hvor fremgangsmåten er bred involvering av innbyggere, frivillige, aktører, kommuneadministrasjon og næringsliv. Dette for å sikre eierskap og engasjement for prosjektet og for at flest mulig skal kunne delta.

Hvordan ble jubileet markert?

Larviks identitet i et historisk perspektiv over 350 år er mangfoldig, og har satt sine tydelige spor i utviklingen, historiske bygninger, områder, virksomheter og tradisjoner. Alt dette har utviklet seg og vil utvikle seg videre gjennom menneskene i Larvik.

Det er menneskene som står sentralt og er kjernen både i historien, i dag og for fremtiden. Vi feiret byjubileet for å fortelle historiene om menneskene i Larvik som bygde og etablerte byen gjennom 350 år. Vi skal vise hvem vi er i dag og slag grunnlag vi danner for Larvik i fremtiden.

Gammelt Kart NRA KBK 48 Riksarkivet
NRA KBK 48 Riksarkivet

Sentrale temaer er grevskapstiden, posisjonen som sjøfarts- og havneby med impulser fra Europa, Larvik som industriby, og byutvikling fram til i dag hvor byen er i stadig endring og utgjør et midtpunkt i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Formål

Formålet med markeringen var å bringe folk tettere sammen gjennom deltakelse, medvirkning, møteplasser og opplevelser. I forkant ble følgende målsettinger for byjubileet satt: 

  • Larviks byjubileum skal bidra til å styrke innbyggernes engasjement og stolthet over byen, gjennom samskaping og bred involvering.
  • Gi Larviks innbyggere kunnskap om byens historie gjennom opplevelser og formidling.
  • Løfte frem Larviks posisjon som sjøfarts- og havneby, og den unike tilknytning til vann.
  • Synliggjøre og bygge opp om byens identitet, kvaliteter og muligheter for fremtiden.
  • Skape varige verdier og ringvirkninger som kommer barn, unge og framtidig generasjoner til gode.

Vi350 skal etterstrebe å være et bærekraftig jubileum i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv i tråd med de syv utpekte bærekraftsmål for Larvikssamfunnet:

Bærekraftsmål Vi350

Hvorfor feirer vi 350 år som by?

Den 29. september 2021 er det 350 år siden grevskapet Laurvig ble opprettet. Grevskapet fikk sitt navn fra byen Larvik, som fra da av ble løsrevet fra kjøpstaden Tønsberg. Det tidligere ladestedet hadde gått gjennom en urbaniseringsprosess over flere tiår. Det er imidlertid den formelle statusendringen denne septemberdagen i 1671 vi bruker som utgangspunkt når vi feirer Larvik bys 350-årsjubileum. Larvik ble samtidig residensby for Norges stattholder og Larvik grevskaps første greve, Ulrik Frederik Gyldenløve som bygget Herregården og kirken på Tollerodden.

I 1692 ble byens grenser for første gang regulert. Skillet mellom borgerne, de selvstendig næringsdrivende på den ene siden, og arbeiderbefolkningen på den andre, ble formalisert. De førstnevnte skulle bo på «Nanset grunn», som var det «rette Larvik» (Storgata, Steinane og Prinsegata).  De som bodde her skulle ha enerett på å drive handel. Arbeidere, sjøfolk og fiskere bodde på Langestrand, Fritzøebakken og Torstrand med Østre og Vestre Halsen, og var fri for skattlegging.

Sluttrapporten som oppsummerer jubileumsåret

I kommunestyret 15. juni 2022 ble det lagt frem en sluttrapport som detaljert beskriver mål og organisering, samt hvilke prosjekter og tiltak som ble gjennomført i 2021.   

Til toppen