Hjemmesykepleie

Innhold

I tjenesten inngår

 • informasjon, råd, bistand og veiledning med mål om at du oppnår mest mulig selvstendighet i eget liv
 • hverdagsrehabilitering
 • planlegging og ivaretakelse av nødvendig helsehjelp i samarbeid med deg hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
  • tilrettelegging av måltider og kostveiledning
  • assistanse til legemiddelhåndtering
  • sårbehandling, kateterisering etc.
 • psykiatrisk sykepleie (tjeneste i virksomhet for psykisk helse og avhengighet)
 • kreftkoordinator

Helsehjelpen kan gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege.

Helsehjelp utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.

Helsehjelp er en døgntjeneste. Du kan få tjenesten både dersom du er fastboende, eller oppholder deg midlertidig, i Larvik kommune.

Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Tjenesten blir gitt deg slik det er formulert i vedtaket.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir endring i avtalen.
 • Du har rett til innsyn i saken din.

Våre forventninger

 • Du må selv søke tjenesten, og setter deg inn i vedtaket ditt.
 • Du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte.
  Dette for å ivareta sikkerhet for deg og våre ansatte, samt forebygge arbeidsbelastninger. Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf. Arbeidsmiljøloven.
 • Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Dersom du røyker, skal dette unngås når hjemmesykepleien er hos deg.

Betaling

Helsehjelp og nøkkelboks er gratis. Det er egne satser for trygghetsalarm, praktisk bistand, handling og middagsutlevering. 

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. Forvaltningsloven.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Avdelingene

 Avdeling Besøksadresse Telefon (08.00-22.00)
Brunlanes Brunlaveien 11, 3290 Stavern 33172623
Byskogen Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 33172608

Hedrum

Natt

Gml. kongevei 27, 3269 Larvik

33172620

98236601 (kl. 22.00 - 15.30)

Nanset Gml. kongevei 27, 3269 Larvik 33172621
Kvelde hjemmetjenester Futestien 1, 3282 Kvelde 33172450
Lardal hjemmetjenester Rambergveien 11, 3275 Svarstad 40903426
Midtbyen Bøkeskogen Eldresenter, Badeparken 7, 3256 Larvik 33172613
Søbakken hjemmetjeneste Lundesvingen 14, 3295 Helgeroa 33172627
Tanum Brunlaveien 11, 3290 Stavern 33172624
Torstrand Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 33172612
Vollen Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 33172611
    Telefon (08.00-15.30)
Praktisk bistand, rengjøring Gml. kongevei, 3269 Larvik 33172622
Kreftkoordinator Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 98231200
Ergo, fysio og hjelpemidler Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 33171010
Ergoterapi koordinator Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 98231190
Fysioterapi koordinator Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik 98253351
    Telefon (10.00-11.00 og 13.00-14.00)
Hjelpemiddellageret   98231202
Til toppen