Rustiltak

Innhold

Råd og hjelp til rusavhengige og deres familier.

Tilbud til rusmiddelavhengige

Vi kan gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak støtte deg, slik at du kan komme bort fra eller mestre din avhengighet til alkohol eller andre rusmidler.

Vi kan om ønskelig også gi råd og veiledning til din familie.

Vi har ansvar for å vurdere og iverksette tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, jf. kap. 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Målgruppe

 • Du som er i ferd med å utvikle en rusmiddelavhengighet.
 • Du som har utviklet en rusmiddelavhengighet.

Tjenestens innhold

 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier.
 • Tilbud om hasjavveningsprogram.
 • Henvisning til poliklinisk eller døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten.
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling.
 • Skadereduserende tiltak som feltpleien.
 • Bistand til å strukturere og mestre hverdagen, samt tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter og sosialt nettverk.
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, med eller uten Individuell Plan.
 • Støttekontakt.

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Du får informasjon og veiledning.
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres .
 • Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Våre forventninger

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelsen av mål og tiltak.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at enkelte ansatte ikke ønsker å komme i kontakt med disse.
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, per telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik kommune.

Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen